Oslo Havn logo Oslo Kommune
Klima og miljø

Klima og miljø

Sydhavna aerial view

På vei mot nullutslippshavna. Norges største havn er på god vei mot målet om å bli verdens første utslippsfrie havn. Foto: Harald Valderhaug

Oslo Havns visjon er å bli verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn. MåIet er å bli utslippsfri på sikt. Innovasjon, grønn teknologi og samarbeid er avgjørende for å lykkes.

Norges største gods- og passasjerhavn legger til rette for miljøvennlig sjøtransport, og bidrar til å utvikle Oslo som en attraktiv by.

Havna er en viktig del av Oslos klimastrategi og det grønne skiftet. I arbeidet med å bli en nullutslippshavn vil Oslo Havn være en pådriver for å flytte mer gods fra vei til sjø, og redusere utslippene fra skip og transport på land. 

Sammen med kunder og samarbeidspartnere utvikler vi fremtidens havn, i tråd med Oslo bys nullutslippsvisjon og etablerte kostnytte prinsipper.

Oslo Havn er ISO 14001 miljøsertifisert siden 2011. 

Miljøstatus 2020 og planer for forbedring 2021- 2022

Miljøstatus 2020 og miljøforbedring 2021-2022

Oslo Havns miljø- og klimamål

Mer transport på sjø - nullutslippshavn på sikt

Mål 1: 30 % mer gods 2040

Mål 2: 25 % flere passasjerer 2040

Mål 3: 95 % redusert CO2 på land i 2025

Mål 4: 50 % redusert CO2 fra skip i 2025

Mål 5: 85 % redusert CO2 totalt i 2030

Mål 6: 50 % lavere totalt NOx utslipp i 2025

Effektiv og veldreven havn - Energieffektiv havn 

Mål 7: Økt andel og bruk av fornybar energi til skip og landtransport innen 2030

Mål 8: Mer energieffektive bygg, arealer og kaier innen 2030

Miljøvennlig havn og sjøtransport- Havnedrift uten utslipp

Mål 9: Unngå akutt forurensing og samarbeide om beredskap

Mål 10: Samarbeid om god økologisk og kjemisk tilstand i fjorden

Mål 11: Kun stedegne og truede arter  på havnas områder i 2030

Bidra til Oslo som attraktiv by - Bærekraftig bynær havn

Mål 12: Flere nullutslipps byggeplasser i 2025

Mål 13: 90 % sortert avfall i Oslo Havn i 2025

Mål 14: Foreta støymålinger, bevisstgjøre om støy og behandle innspill fra interessenter

Mål 15: Økt levering av kloakk fra skip innen 2030