Oslo Havn logo Oslo Kommune
Samarbeid for å nå målene

Samarbeid for å nå målene

DIALOG PÅ MILJØKONFERANSE I OSLO. Sveinung Oftedal, forhandler for Norge i International Maritime Organisation og Torstein Hagen, Viking Cruises, Anders Valland, Sintef og Atle Hamar, daværende statssekretær i Klima- og miljødepartementet på "GreenPort Cruise and Congress" i 2019. Her diskuterte cruisebransjen og havnene hvordan bransjen kan bli utslippsfri. Foto: Johnny Syversen

Samarbeid er nøkkelen for å lykkes med utslippskutt.

Skal havna nå målet om 25 prosent flere passasjerer og 30 prosent mer gods, samtidig som utslippene kuttes, må vi jobbe på lag med kunder, aktører i byen, leverandører, politikere og myndigheter.

Oslo Havn søker samarbeid med ulike aktører for å finne framtidens utslippsfrie løsninger på vei, bane og sjø. Det vil medføre kutte av utslipp lokalt, regionalt og nasjonalt.

Dialog skaper bedre forutsetning for å komme fram til bærekraftige løsninger som har ringvirkninger langt utover havnas grenser.

Samarbeid for å lykkes

Ingen klarer omstilling alene. Oslo Havn deltar og samarbeider med forsknings- og utviklingsmiljøer, myndigheter og andre organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt.

Nullutslippsplanen ble til gjennom et samarbeid. Byrådsavdelingene Næring og eierskap og Miljø og samferdsel ledet arbeidet. Oslo Havn og Klimaetaten bidro med faglig innspill. Bystyret i Oslo vedtok i november 2018 «Handlingsplan for framtidig nullutslippshavn».

Oslo Havn hadde samarbeidsavtaler med miljøstiftelsene ZERO og Bellona i 2019 da Oslo var Europeisk miljøhovedstad. De var sparringspartner i arbeidet med å gjøre havna utslippsfri, og bidro på konferansen "Green Port Cruise and Congress i Oslo".  

I 2020 ble konseptutredningen for Sydhavna fullført. Planen viser det som må bygges av lading og landstrøm for at godshavna i Oslo, Sydhavna skal bli utslippsfri. Samarbeid med kraftselskapet Hafslund Rådgivning var viktig for fremtidig utvikling av kraftnettet i havna. 

Selv med Enova støtte til landstrøm vil det koste over 200 millioner å bygge nullutslippshavna i Oslo. I tillegg må rederiene bygge om skipene, og aktørene i havna må investere i nullutslippskjøretøy på terminalen og til transport. 

Regionalt havnesamarbeid

image2b7o.png
UTSLIPPSFRI OSLOFJORD. Sju norske havner samarbeider om å finne felles utslippsfrie løsninger. 

 

Oslo Havn samarbeider med en rekke havner i Norge.  

Oslofjordsamarbeidet «Utslippsfri Oslofjord» vil utvikle felles løsninger som motiverer til økt bruk av utslippsfrie løsninger og kutt av klimagassutslipp fra transport rundt hele Oslofjorden. Samarbeidet er et klimasatsprosjekt startet i 2020 med støtte fra Miljødirektoratet. 

Internasjonalt samarbeid

Oslo Havn er medlem av og deltar i mange internasjonale organisasjoner, se faktaboks på høyre side.

Oslo Havn bidrar i flere prosjekter i regi av den europeiske havneorganisasjonen, ESPO. Havnas miljøsjef, Heidi Neilson leder samarbeidsgruppen for bærekraftig utvikling. Arbeidet i komiteen «Sustainable Development Committee» ser på hvordan havner kan bidra til bærekraftig transportvekst i og rundt de største byene i Europa.    

Heidi Neilson, Oslo Havns miljøsjef, i Sydhavna.
LEDER EUROPEISK MILJØSAMARBEID. -   Havnebyer må tilrettelegge for økt sjøtransport for å redusere klimautslipp. Havnene har en nøkkelrolle for at voksende byer skal få en bærekraftig transportvekst. Gjennom samarbeidet i ESPO kan norske havner delta mer aktivt for å påvirke framtidens havnepolitikk i EU, sier Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo Havn.  

 

 

 

Fakta samarbeid for å nå målene

Oslo Havn samarbeider for å nå klima- og miljømålene:

Målet er å øke samarbeidet mellom havner og havnebyer som gagner miljøet og driver fram bærkraftig vekst i transportsektoren. Oslo Havn samarbeider lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidsavtaler signeres for å øke gjennomføringsevnen. 

Oslofjordsamarbeidet

 • Syv havner rundt Oslofjorden samarbeider om like løsninger og stiller miljøkrav
 • Havnene er Moss, Borg, Oslo, Drammen, Grenland, Larvik og Kristiansand
 • Klimasats støtter arbeidet 2020-2022
 • Kystverket har kart over alternative drivstoff og lading i Norge


Norske Havner

 • skal synliggjøre norske havners betydning
 • styrke havners konkurranseevne
 • havner utvikler lokalt næringsliv, skaper arbeidsplasser og vekst langs kysten


EcoPorts og ESPO

 • European Sea Port Organisation (ESPO) rangerer årlig miljøutfordringene i europeisk havner
 • ESPO koordinerer EcoPorts der miljøløsninger og kunnskap deles mellom havner 
 • Green Guide er en veileder for miljøbevisste havner   
 • Årskonferansen til ESPO skulle holdes i Oslo 2020, men ble utsatt pga Covid-19


Internasjonalt samarbeid 

 • International Association of Ports and Harbors (IAPH) er en global havneorganiasjon
 • AIVP er en global organisasjon som fremmer havn og by samarbeid
 • C40 cities leder det globale klimaarbeidet. Oslo Havn deltar i C40 sitt eget havneforum
 • EU prosjekt "Northern Light" der Gøteborg, Helsinki og Oslo Havn søker om Grean Deal støtte fra EU


ElMar - SINTEF

 • ElMar står for elektrifisering av maritim transport og framtidens havner
 • SINTEF leder forskningsprosjektet sammen med havner, nettselskap, energiselskap og rederier.
 • Målet er å redusere utslipp ved å gjøre etablering og bruk av landstrøm- og ladestrømanlegg mer attraktivt.


Grønt skipsfartsprogram (GSP)

 • Oslo Havn og Klimaetaten i Oslo deltar i Grønt skipsfartsprogram (GSP).
 • GSP er et partnerskapsprogram mellom private og offentlige aktører, som gjennom konkrete piloter iverksetter regjeringens maritime strategier og planer.
 • Målet er å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart.