Oslo Havn logo Oslo Kommune
Menneskerettigheter (åpenhetsloven)

Menneskerettigheter (åpenhetsloven)

Åpenhetsloven har som mål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer mulige negative konsekvenser.

Stiller krav

Oslo Havn KF har ansvar for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle foretakets eiendommer og innretninger i havnen. Foretaket jobber aktivt for å kartlegge og sikre at alle medarbeiderne og ansatte i leverandørkjeden har anstendige arbeidsforhold, og at grunnleggende menneskerettigheter respekteres. ​

Gjennom Oslo kommunes Oslomodell stiller Oslo Havn KF en rekke seriøsitetsbestemmelser til sine leverandører. Det er obligatorisk bruk av standardkontrakter og kontraktskrav ved kjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg.   Standardkontraktene og kontraktskravene skal bidra til at Oslo Havn KF gjennomfører effektive, ensartede og gjennomtenkte anskaffelsesprosesser, som ivaretar både regelverket for offentlige anskaffelser og politiske føringer.   Bestemmelsene innebærer blant annet krav til lønns – og arbeidsvilkår, HMS-kort, krav om faglærte håndverkere og lærlinger i prosjekter og begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører. Bestemmelsene sikrer også adgang til kontroll av at kravene etterleves.  

HMSREG

Oslo Havn KF bruker det elektroniske verktøyet HMSREG for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Oslo Havn KF gjennomfører leverandøroppfølging med et fast intervall, samt stikkprøvekontroller på bruk av HMSREG. Uakseptable funn håndteres umiddelbart med leverandør. ​  

Systematisk arbeid

Åpenhetsloven pålegger virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeder og forretningspartnere i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Utgangspunktet for aktsomhetsvurderingene er en risikobasert tilnærming, hvor man identifiserer risiko og starter arbeidet der risikoen er størst.   

Les mer om Oslo kommunes Oslomodell.