Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo havn

Oslo havn

Sydhavna aerial view
Oslo havn er Norges største gods- og passasjerhavn.

Oslo havn er porten til Norge for store mengder gods, varer og passasjerer. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna.

Halve Norges befolkning nåes innen tre timers kjøring fra Oslo havn. Det er kort vei til jernbane og hovedvei. Moderne godsterminaler som drives av private selskaper sørger for effektiv godshåndtering. 

Oslo havn er navet i vareforsyningen med sin sentrale beliggenhet. Befolkningen er avhengig av varene som kommer via havna, og godsandelen på sjøen skal øke. 

Oslo Havn KF er et miljø- og klimatiltak i seg selv. Sjøtransporten er den mest energieffektive transportformen. Mer gods sjøveien betyr at utslippene fra transport kan halveres sammenlignet med dagens veitransport. Det er avgjørende for at Norge og Oslo skal nå sine ambisiøse klimamål innen 2030.

Sjøen har uutnyttet kapasitet og krever lavere utbyggings- og vedlikeholdskostnader enn veitrafikken. 

Sjøveien er miljøveien, og godset bringes nærmest Norges tettest befolkede områder. Ett containerskip til Oslo erstatter 10 km kø med 400 semitrailere på veien.

Oslo havn skal bli en nullutslippshavn på sikt. Oslo Havn KF er pådriver for å ta i bruk utslippsfrie løsninger, og jobber i partnerskap med miljøbevisste kunder i havna. 

Dette er Oslo Havn KF

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune med eget styre.

Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. 

Vi har omlag 110 ansatte. Hovedkontoret ligger på Vippetangen, men vi har også lokaler på Sjursøya. 

Oslo Havns forvaltning og tjenesteproduksjon er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001. 

Oslo havnevesen ble i 2004 omdannet til kommunalt foretak, Oslo Havn KF. 

HAV Eiendom er Oslo Havn KF sitt eget eiendomselskap, og ble stiftet i 2003 for å utvikle verdien av havnas eiendommer i Bjørvika. Selskapet er både områdeutvikler og eiendomsutvikler.

 

Oslo Havns samfunnsoppdrag og visjon

Oslo Havn KF er overordnet ansvarlig for driften av havna, og for myndighetsutøvelsen i kommunens sjøområder etter havne- og farvannsloven. 

  • Oslo Havns samfunnsansvar er å legge til rette for en effektiv og miljøvennlig sjøtransport til og fra Oslo, med lavest mulig samfunnskostnader gjennom modernisering og bygging av tidsmessige havneanlegg. 

  • Oslo Havns visjon er å være verdens mest arealeffektive og miljøvennlige bynære havn. 

  • Oslo Havn har mål om bli en av verdens første nullutslippshavner. 

  • Tildelingsbrev Oslo Havn 2024