Liv under vann og på land i Oslo

Undervannsbilde
SJØNELLIK. Det var livlig under overflaten da undervannsfotograf Tore Vidar Knutsmoen tok med seg kameraet for å sjekke livet under vann ved Sørenga høsten 2020. Foto: Tore Vidar Knutsmoen
Miljøvennlig havnedrift legger til rette for mer liv under vann og på land.

Oslo by har er blågrønn struktur som strekker seg fra skog og mark, gjennom byens parker og elver, og ut til fjorden og øyene. Det grønne binder regnvann, og reduserer faren for flom og oversvømmelser i byen.

ELVELØP I FJORDEN. Utsikt fra Ekeberg der Alnaelva renner ut i havna. Alnaelvas utløp mellom Grønlia og Kongshavn markerer grensen mellom byhavna og godshavna i Sydhavna. Dronefoto: Bo Mathisen 


Oslofjorden byr på friluftsliv, bo- og rekreasjonsområder. Fjorden er et matfat,
samtidig som den er en viktig transportåre for varer og folk inn til Norges tettest befolkede område. 

Oslo Havn har ansvar for å føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Det inkluderer å beskytte og invitere til mer variert liv under vann og på land.  

Oslo Havn fyller buffersoner og havnepromenaden med lokale arter, arkitektur av høy kvalitet, og involverer brukere i utformingen.

Oslo Havn satser på en hel rekke nye innovasjoner innen søppelhåndtering og tiltak mot plast i havet. Noen innretninger er allerede i bruk, og noen er fortsatt i utvikling. Oslo Havn bidrar med finansiering og utprøving av utstyret.Edvin Kongsten Wibetoe er overingeniør i Oslo Havn KF og har oversikt over eksisterende og kommende tekniske løsninger i havna.– Jeg mener at Oslo Havn skal være i forkant av utviklingen, og at vi skal ta i bruk og være med på å utvikle innretninger som sørger for at mindre avfall havner i sjøen. Det som allerede er i sjøen, bør samles opp på en mest mulig effektiv måte. I dag har vi flere tiltak både på sjø og land som bidrar til dette, sier Edvin Kongsten WibetoeFoto: Geir Anders Rybakken Ørslien
REDDER SPARKESYKLER. Oslo Havn finner elsparkesykler utenfor kaikant hver uke. Samarbeidet med de som leier ut syklene bør styrkes.  Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien


Blomstereng og lokale arter i havna

Det grønne i havna er ikke lenger bare grønt gress. Det plantes eng og lokale arter. Noen arter finnes bare akkurat her og på øyene innerst i Oslofjorden. Oslo Havn har høy bevissthet og deler kunnskap om artene. 

Oslo Havn har fjernet uønskede arter som boersvineblom og parkslirekne. I tillegg får noen truede arter litt ekstra omsorg i våre grønne lunger. 

GRØNNE FINGRE. Odd fra havneservice holder havnas grøntområder i orden. På fjellhylla ved Akershusfestning fjernes klatreplanter for å gi rom til den sjeldne arten Sylinderknøttsnegl. Foto: Marthe Landsem 


Oslo Havn har etablert buffersoner og parker som Bekkelagsbadet på Ormsund, Trettenparken på Filipstad, Gastenparken på Akershusstranda, og buffersonen ytterst på Sjursøya. Alle med lokale arter. Den siste buffersonen skal etableres på Grønlia vis-à-vis Sørenga.  

Gastenparken åpnet september 2019https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/gasten-onsker-velkommen-til-ny-park?publisherId=4639457&releaseId=17870823
PUSTEPAUSE PÅ HAVNEPROMENADEN. Gastenparken er tilgjengelig for alle og omkranser monumentet «Orlogsgast» som hedrer de som har gjort tjeneste i Fellesflåten 1510-1814 og den Kongelig Norske Marine 1814-1945. Foto: Marthe Landsem 

Renere sjøbunn enn på 100 år

Utslipp fra industri, avrenning fra byen, og dumping av avfall gjennom hele 1900-tallet, medførte høye konsentrasjoner av miljøgifter på sjøbunnen i indre Oslofjord.

I årene 2006 til 2008 ledet Oslo Havn Norges første og største sjøbunnopprydning i Oslos indre havn. Oslo kommunes Prosjekt Ren Oslofjord fjernet gamle miljøsynder til glede for byens befolkning og livet i fjorden. 

Utfordringen er å hindre ny forurensning fra byen til fjorden. 

HOPP I HAVET. Havnepromenaden har fått mange badeplasser. Her kan en nyte et bad i en renere fjord. Her fra Sørenga. Foto: Visit Oslo, Thomas Johanessen

Samarbeid for renere vann i Oslofjorden

Vannet renner gjennom byen og drar med seg forurensing fra menneskelig aktivitet. Mikroplast fra bildekk, metaller fra veivann eller miljøgifter fra maling og bygninger. Alt ender til slutt i fjorden og på sjøbunnen.

imagekv2n.png
TA VARE PÅ VANNET. Vannet må bevares og holdes mest mulig rent på sin vei gjennom byen. Illustrasjon: Oslo kommune


Oslo Havn tar prøver i kummer og sandfang og finner mulige kilder til forurensning. Forurensede kummer tømmes, for å stoppe tungmetaller og olje fra å renne i fjorden. Systematisk fjerning av fenderdekk langs kaiene bidrar til mindre mikroplast i fjorden. 

Bilder fra Tv-aksjonen 2020. Rydding av søppel i havnebassenget.Oslo  Havns arbeidsbåt Hauk ble benyttet til å trekke opp søpla frivillige dykkere hadde samlet sammen i forbindelse med årets tv-aksjon.
FJERNER SØPPEL FRA HAVNA. Oslo havn deltok på tv- aksjonens ryddedugnad i 2020. Flere tonn søppel ble plukket opp og penger samlet inn til kampen mot plast i havet.  Foto: H.K Riise 


Miljødirektoratets helhetlige plan: Ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv har mål om å fremme et aktivt friluftsliv og oppnå god miljøtilstand i fjorden. 

Flere etater i Oslo kommune jobber sammen for å avdekke og redusere kilder til ny forurensning fra byen. Bymiljøetaten koordinerer arbeidet for å oppnå god økologisk tilstand i byens vannforekomster. Oslo Havn bidrar i den interkommunale samarbeidsgruppen, Vannområde Oslo som jobber for å bedre vannkvaliteten i Oslofjorden.

 

Miljømål for liv under vann og på land


Mål 9:
Unngå akutt forurensning og samarbeid om beredskap

Mål 10: Samarbeide om god økologisk og kjemisk tilstand i fjorden

Mål 11: Kun stedegne og truede arter på havnas områder i 2030

Status

Mål 9: Oslo brann og redning ber om bistand ved behov. Oslo Havn fjerner forurenset grunn og sjøbunn langs kaiene når arbeider gjennomføres. Rene masser kan gjenbrukes på stedet 

Mål 10: Miljøkravene i «Ren Oslofjord prosjektet» er oppfylt, livet på bunnen i de rydda områdene har stabilisert seg. Økologisk tilstand er fortsatt kun moderat pga lite oksygen innerst i Oslofjorden

Mål 11: Noen agressive fremmedarter, som boersvineblom og parkslirekne, er bekjempet. Russekål og kanadagullris er fortsatt vanskelig å få fjernet. Disse finnes også på øyene i Oslfjorden