Oslo Havn logo Oslo Kommune
Avfall og avløp i Oslo havn

Avfall og avløp i Oslo havn

Skip og båter

NORGES ENESTE AVLØPSLØSNING FOR STORE CRUISESKIP. Oslo Havn har sammen med Vann- og avløpsetaten etablert en enkel oppkobling for gråvann og kloakk til byens renseanlegg. I andre havner må skip bestille septikkbil for å levere kloakk. Det tas årlig prøver som analyseres for tungmetaller. Foto: Klaus Sandvik

En bærekraftig havn sorterer og gjenbruker avfall og materialer.

Det er viktig å gjenbruke mer for å redusere nye innkjøp, og sortere bedre slik at materialer kan brukes igjen. Avfall kan være en ressurs. Avløpsvann kan bli biogass til transport.

Industrier med sirkulære løsninger bruker sjøtransport og noen er etablerte kunder i havna. Selve havnedriften generer også avfall som kan gjenbrukes bedre enn i dag. 

Avfall fra skip

Oslo Havn har ansvar for å sikre forsvarlig håndtering og levering av skipsavfall. Det er viktig med leverandører som bidrar til god service og fleksible ordninger. Alle typer skip kan levere alle typer avfall. Havnen er forpliktet til å være imøtekommende og sikre at avfallet håndteres forsvarlig.

Cruiseskipene leverer mest avfall i Oslo Havn. Cruiserederiene betaler en fast pris for avfallet, basert på antall personer om bord. Alle typer avfall kan leveres, og noen typer farlig avfall må rederiene betale ekstra for å levere. 

Avfall levert fra skip sorteres ulikt. Noen har gode rutiner og leverer mye sortert, andre har et forbedringspotensiale. Alt restavfall fra skip går til forbrenning og energigjenvinning. Oslo Havn har utarbeidet en enkel veileder for å øke graden av sortering fra skip.

Avfall langs havnepromenaden

På fine sommerdager tømmer Oslo Havn søppelkassene oftere langs havnepromenaden, men likevel blåser det mer søppel på sjøen. Den samme erfaringen har Bymiljøetaten fra badeplasser andre steder. 

Oslo Havns helelektriske miljøbåt, Pelikan 2, er spesialdesignet for å samle opp flytende søppel og har vært i drift siden 2020. Båten har daglige miljørunder og fjerner avfall på vannoverflaten.

Oslo Havns nye miljøbåt Pelikan 2.
VERDENS FØRSTE EL-MILJØBÅT AV SITT SLAG. Pelikan 2 plukker søppel fra sjøen og er blitt en attraksjon i Oslo havn. Foto: H.K. Riise 

Oslo Havn faser ut bruk av engangsplast i vår egen virksomhet. Reparasjon og gjenbruk vurderes alltid, og daglige rydderunder med Pelikan 2 bidrar til å oppfylle Oslo kommunes "handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden 2019-2020"

Handlingsplanen tar sikte på å stoppe tilførselen av plast til miljøet og ut i Oslofjorden, i tillegg til å fjerne eksisterende plastforurensning. 

PanteflaskeholderEn sympatisk liten smarting som skal være med på å bidra til at panten blir tatt vare på av de som faktisk vil ha den. Nå kan de som vil bli kvitt brusflaska si sette den i flaskeholderen fritt tilgjengelig til den som ønsker å benytte seg av pant.  Dette er også et fint tiltak for å oppfordre til gjenbruk uten søppelrot på gata, og å minimere stigmaet det kan være å rote nedi søplebøtter for dem som føler seg tvunget til det i samfunnet vårt.
OPPFORDRER TIL GJENBRUK. En smart flaskeholder på havnas søppelkasser gir mulighet til å gi panten videre.  Foto: Marthe Landsem


Kloakk og avløpsvann fra skip

Kloakk og næringssalter fra land reduserer oksygenet i vann. Alt liv trenger oksygen, også de som lever under vann. Samarbeidet med Vann og avløpsetaten og Fagrådet for vann og avløpsteknisk er viktig for renere vann i fjorden.  

I henhold til nasjonale regler er det forbudt å slippe ut kloakk innenfor en avstand på 300 meter fra land. Kommuner kan velge å stille strengere krav, som Nesodden der det ikke lov å tømme kloakk i sjøen.

Cruiseskip renser egen kloakk om bord. De nyeste skipene kan omdanne sjøvann til drikkevann. Cruiseskip på Søndre Akershuskai og charterbåter har per i dag egne løsninger for levering av kloakk i Oslo Havn.

Gode løsninger i havna kan bidra til økt levering av kloakk. Oslo Havn legger til rette for flere mottak av kloakk når kaier oppgraderes. 

Avfallshåndtering i Oslo havn 

Oslo Havn tilbyr gode avløp- og avfallsløsninger for skipene i havna. Havnevakten i Oslo tar imot bestilling for tømming av kloakk og vaskevann i Oslo Havn. 

Se priser og skjemaer for bestilling av avfallstjenester. 

'Bilde

100 ÅR GAMMEL BRYGGE BLE NY. De originale steinene ble hentet frem, og lagt i det opprinnelige buemønsteret som da brygga ble bygget. Teknisk infrastruktur for vann, strøm og kloakk til charterbåter er innebygget som benker. Rådhusbrygge 2 ble i 2019 kåret til Norges beste uterom. Foto: Tove Lauluten

Gjenbruk av materialer både ute og inne

Oslo Havn er opptatt av gjenbruk av materialer, alt fra brostein til kontormøbler.  Oslo Havn gjenbrukte møbler og annet da hovedkvarteret, Skur 38, ble rehabilitert i 2022.

Workplace ble brukt som digital arena for loppis, og en del møbler og utstyr ble gitt bort til andre i Oslo kommune.  

 

 

 

Fakta:

Faktaark avfall og avløp (2021)

Oslo Havns avfallsplan er godkjent av statsforvalteren. 

Enkel veileder laget av Oslo Havn for å øke graden av sortering fra skip.

Handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden 2019-2020

 

Miljømål for avfall- og avløpshåndtering:


Mål 15:
90 % sortert avfall i Oslo Havn i 2025

Mål 17: Økt levering av kloakk fra skip

Status 

Mål 15: Sorteringsgraden i 2020 var i gjennomsnitt på 90 %. Det var få cruiseskip pga Covid-19. Cruise kan øke andelen sortert avfall. I gjennomsnitt er sorteringsgraden fra cruise ca.30-40 %.

Pga generelle smittevernregler må matavfall leveres til forbrenning og ikke brukes til f.eks biogassproduksjon. 

Mål 17: I 2017 ble anlegget testet med levering av 6.000 kubikk avløpsvann fra cruiseskip. De siste par årene er det levert 3.000 og 2.000 kubikk avløpsvann i Oslo havn.

Det er bygget avløpsløsninger for charterbåter på Rådhusbrygge 2 og Akershusutstikkeren, som er testet, men ikke tatt i bruk i 2020.