Klima og miljøpolicy i Oslo havn

Byhavna
Oslo Havn er sentral i Oslos klimastrategi.

Havnedrift og havneutvikling er vårt viktigste klima- og miljøbidrag, fordi vi flytter transport av varer fra vei til sjø. Sjøveien sørger for miljøvennlig transport av forbruksvarer og bygningsmaterialer til en by og region i vekst.

Sammenlignet med alle andre transportformer er sjøveien den mest miljøvennlige. 

Klima- og miljøprioriteringer i Oslo Havn 2020- 2030

 1. Stoppe klimaendringene med mer transport på sjø.
 2. Mer samarbeid for økt bruk av ren energi til sjøstransport og nullutslippsløsninger.
 3. Innovativ infrastruktur med mer lading, energieffektive bygg, areal og kaier.
 4. Effektiv havnedrift uten utslipp, økt sortering og mer gjenbruk av avfall, kloakk, materialer og byggemasser.
 5. Utvikle, bygge og drifte vår bynære havn som en god nabo uten utslipp til luft, vann og grunn.
Oslo Havns klima og miljø policy 2020 - 2030

Oslo Havn KF skal bidra til langsiktig bærekraftig utvikling ved å legge til rette for effektiv og miljøvennlig havnedrift og oppmuntre til bruk av ren energi og nyskapende infrastruktur.  

Oslo Havn vil vokse bærekraftig og øke antall havneanløp, last og passasjer uten økte klimagasser eller lokale luftutslipp.  

De grunnleggende prinsippene i Oslo Havn er å:  

1. Være en pådriver og arbeide for å utvikle fremtidens havn. Utviklingen vil være i tråd med Oslo bys nullutslippsvisjon og basert på etablerte kost-nytte-prinsipper.  

2. Overholde myndighetspålagte lover og regler og selvpålagte krav som Oslo kommunes innkjøpsstrategi.  

3. Rapportere årlig om miljøresultater i samsvar med ISO 14001 og PERS-sertifisering.

4. Sikre høy miljøbevissthet og kompetanse gjennom opplæring og faktabasert kommunikasjon. Implementere tiltak i tråd med havnens viktige miljøaspekter, som klimagassutslipp og lokal luftkvalitet fra skip og landtransport, relasjoner til lokalsamfunnet, støy, avfall og avløpsvann.

5. Fortsette å føre en åpen, konstruktiv og proaktiv dialog med partnere, havnekunder, leverandører, lokalsamfunn, myndigheter, miljønettverk, andre havner nasjonalt og internasjonalt, havneorganisasjoner og andre interessenter for å redusere negative miljøpåvirkninger, samtidig som vi utnytter muligheter for forbedring.  

Ingvar M. Mathisen Havnedirektør (2020)

 

Oslo Havns strategihus

Oslo Havn strategihus med bærekrafts- og miljømål. 300 dpi.png.
Oslo havns strategihus. Oslo Havns strategiplan har fire hovedmål. Åtte utvalgte bærekraftsmål med femten miljømål er knyttet opp mot hovedmålene.

Oslo Havns visjon:

Verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn

Oslo Havns fire hovedmål:

Mål 1: Mer transport på sjø
Mål 2: Effektiv og veldrevet havn
Mål 3: Miljøvennlig havn og sjøtransport
Mål 4: Bidra til Oslo som attraktiv by

Oslo Havns miljømål:

Oslo Havn har 15 målbare miljømål som er fordelt under havnens fire hovedmål.  

Mer transport på sjø - Nullutslippshavn på sikt

Mål 1: 50 % mer gods 2030
Mål 2: 40 % flere passasjerer 2030
Mål 3: 95 % redusert CO2 på land i 2025
Mål 4: 50 % redusert CO2 fra skip i 2025
Mål 5: 85 % redusert CO2 totalt i 2030
Mål 6: 50 % lavere totalt NOx utslipp i 2025

Effektiv og veldreven havn - Energieffektiv havnedrift

Mål 7: Økt andel og bruk av fornybar energi til skip og landtransport innen 2030
Mål 8: Mer energieffektive bygg, arealer og kaier innen 2030

Miljøvennlig havn og sjøtransport - Havnedrift uten utslipp

Mål 9: Unngå akutt forurensing og samarbeide om beredskap
Mål 10: Samarbeid om god økologisk og kjemisk tilstand i fjorden
Mål 11: Kun stedegne og truede arter  på havnas områder i 2030

Bidra til Oslo som attraktiv by - Bærekraftig bynær havn 

Mål 12: Flere nullutslipps byggeplasser i 2025
Mål 13: 90 % sortert avfall i Oslo Havn i 2025
Mål 14: Foreta støymålinger, bevisstgjøre om støy og behandle innspill fra interessenter
Mål 15: Økt levering av kloakk fra skip innen 2030

 

 

Fakta Oslo Havn

Miljøledelse ISO 14001

 • Oslo Havn er sertifisert i henhold til EN-NS ISO 14001:2015  
 • Oslo var første norske havn til å miljøsertifisere seg i 2001
 • Sertifiseringen bidrar til kontinuerlig forbedring 
 • Miljøarbeidet er godt forankret i foretakets formål og strategi  
 • Ekstern revisor vurderer årlig havnens miljøstystem

Europeisk havnesertifikat PERS

 • PERS står Port Environmental Review System 
 • PERS er spesielt tilpasset for havneaktiviteter
 • Sertifiseringen er etablert av European Sea Port Organiasation (EPSO)
 • Ekstern revisor fra Loyd's register vurderer annenhvert år havnens miljøsystem

Fakta

Rapport Bærekraft

Bærekraftig utvikling av Oslo Havns virksomhet med fokus på miljø- og klimaarbeidet