Oslo Havn logo Oslo Kommune
Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Oslo Havn KF fastsatt 15.04.2004, sist endret 06.01.2021

§1        Foretakets navn

Foretakets navn er Oslo Havn KF.

 

§2        Foretakets forretningskontor

Foretakets kontor er i Oslo kommune.

 

§3        Foretakets formål

Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

 

§4        Foretakets styre

Styret skal ha 10 medlemmer. Viken og Innlandets fylkeskommuner oppnevner 1 medlem med varamedlem. 2 medlemmer velges av og blant de ansatte. Byrådet velger inntil 6 representanter, herunder styrets leder og nestleder. Byrådet velger også 1 brukerrepresentant som har havne- og/eller transportfaglig kompetanse. Styret velges for en periode av 4 år, slik at funksjonstiden følger kommunevalgperioden.

 

§5        Kommunale organer

Byrådet er innstillende myndighet i alle foretakets saker som går til bystyret og har ansvar for at bystyret vedtak blir gjennomført. Oslo Havn KFs innstilling med vedtak skal følge saken som vedlegg. Dersom byrådet legger vekt på nye faktiske opplysninger som ikke har vært vurdert av Oslo Havn KF, sendes saken tilbake til Oslo Havn KF for ny behandling.

 

§6        Daglig leder

Styret ansetter daglig leder.

Daglig leders myndighet til å treffe avgjørelser i personalsaker gjelder ikke myndighet til å foreta midlertidige ansettelser med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 14-9, andre ledd, bokstav f.

 

§7        Avtaler

Avtaler som binder hele Oslo kommune som juridisk person gjelder for foretaket med mindre det i den enkelte avtale er gjort eksplisitt unntak for dette.

 

§8        Instrukser og regelverk

Oslo kommunes instrukser og regelverk som er eller blir vedtatt av bystyret eller byrådet, skal være bindende for Oslo Havn KF. Oslo Havn KF skal forvalte havnekapitalen i samsvar med de intensjoner som fremgår av havne- og farvannsloven.

Oslo kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer for salg av fast eiendom gjelder for foretaket.

Oslo kommunes regelverk for vilkår og avlønning av toppledere gjelder for foretaket.

§9        Styrets fullmakter

Myndighet som ligger til kommunen, i eller med hjemmel i havne- og farvannsloven, legges til Oslo Havn KF.