Oslo Havn logo Oslo Kommune
Vil rehabilitere og utvide kai ved Kneppeskjær

Vil rehabilitere og utvide kai ved Kneppeskjær

Kaia ved Kneppeskjær øst har utløpt sin levetid og krever omfattende rehabilitering for å ivareta byens fremtidige behov for miljøvennlig sjøtransport. Planforslag for utbedring og utvidelse av kaia er ute på høring til 14. juni.

PUBLISERT: 10.05.24

Havneanlegget ved Kneppeskjør øst ligger innenfor markert område. Foto: Søhus

Forslaget innebærer å regulere den østre del av Kneppeskjærskaia.     

Oslo Havn ønsker å utvide havneanlegget med 120 meter kai og etablere ny rampe for lossing og lasting av skip nord på området. Deler av eksisterende spunt- og pelekai erstattes av ny kai eller rehabiliteres. Dagens kai har sterkt begrenset bruk og deler av kaia er avsperret.    

For økt fleksibilitet til å håndtere større skip med mer gods som kommer sjøveien til Oslo må seilingsdybden utbedres. Det innebærer at sjøbunnen må mudres og gjøres dypere, og deler av fjellet under dagens kai må sprenges.   

Ivareta byens fremtidige forsyning av gods   

Når byen og regionen vokser bidrar det til økt transportbehov for gods og varer.  Å flytte mer gods sjøveien er et viktig klima- og samfunnsmål. Økt sjøtransport vil bidra til reduserte klimagassutslipp i transportsektoren og mindre transport på vei.   

For Oslo Havn betyr det å øke kapasiteten i godshavna. Oslo Havn bygger og oppgraderer kaier for å sikre fremtidens befolkning en effektiv og bærekraftig havn. Oppgraderingen av kaianlegget skal legge til rette for mange typer bruk, inkludert utskiping av CO2 i Oslos karbonfangstprosjekt.  Dette prosjektet er ikke del av planforslaget.     

Avbøtende tiltak     

Oslo Havn forventer strenge krav fra Statsforvalteren, og vil gjøre avbøtende tiltak for å redusere risiko for negativ påvirkning for livet i sjøen og naturmangfold.  

Risiko og sårbarhetsanalysen i konsekvensutredningen utført av COWI konkluderer med at «Det er ansett som mulig å foreta risikoreduserende tiltak for alle hendelser der det påvist risiko» (se tabell 6-8 s.32).  

Konsekvensutredningen viser også at anleggsarbeidet med sprenging og mudring i sjø påvirker vannkvaliteten i anleggsperioden.  

Mudrede masser vil fraktes vekk og håndteres i tråd med gjeldende miljøkrav.   

Alt arbeid og sprengning vil foregå på innsiden av en partikkelsperre. Ved bruk av boblegardin avdempes trykket under vann for fisk, og marint liv kan holdes utenfor anleggsområdet i sjø.   

Hele Sydhavna er inne i gyteområdet til torsk. Hummer er fredet i hele havna for å øke bestanden. Det betyr at det ikke er lov å sette hummertegner i eller rundt havna.  

Anleggsarbeidet vil gjøres innenfor gjeldende støygrenser. Oslo Havn vil holde naboer informert underveis i prosjektet.  

Forventet oppstart av anleggsarbeid er høsten 2024 / vinter 2025.

Kaia antas å være ferdigstilt høsten 2026.    

Kontaktperson:  

Heidi Neilson, seksjonsleder plan- og miljø mob 476 01 857