Oslo Havn logo Oslo Kommune
Vedlikeholdsmudring i Sydhavna

Vedlikeholdsmudring i Sydhavna

I november starter mudringen nord for Sjursøya. Vedlikeholdsmudringen vil gi økt dybde ved kaiene.  

PUBLISERT: 30.10.23

Flyfoto Sjursøya mai 2020

Øke seilingsdybden. Mudring skal sikre nødvendig seilingsdybde ved kaiene som forsyner byggeprosjekter i hele Oslo området. Foto: Søhus

Forurensede masser skal fraktes bort i tråd med Statsforvalterens miljøkrav.  Arbeidet vil pågå til og med desember 2023.   

Øke seilingsdybden 

I samarbeid med ferdigbetongprodusenten Unicon AS, sementimportøren Schwenk Norge AS og Leca Norge AS skal det gjenopprettes opprinnelig seilingsdybde ved kaiene. Hit kommer årlig rundt 400 skipsanløp som forsyner byggeprosjekter i Oslo-området.  

 

Mudringsområde. Flyfoto med planlagt mudringsområde ved Søndre og nordre – Kongshavnkai. (Kilde: Google Earth /NGI )  

 

I forbindelse med lossing og lasting har deler av materialene som sand, grus og lecakuler havnet i sjøen. Opphopning av masser i sjø over flere år har ført til at skipene ikke kan utnytte lastekapasiteten. Det er ønskelig og mer effektivt å bruke større skip med høyere lastekapasitet.  

Oslo Havns samfunnsoppdrag er å tilrettelegge for miljøvennlig sjøtransport.   

Mudringen vil bidra til mer effektiv og miljøvennlig drift ved at antall anløp kan reduseres. På sikt kan dette bety færre, men større skip. Masser fjernes og leveres til godkjente mottak. Mudret sjøbunn vil dekkes til med ren sand. Dette vil bidra til miljøforbedring.  

Illustrasjonen viser dybdeforholdene utenfor Nordre- og Søndre Kongshavnkai. Kilde: Styvehavn AS

 

Avgrenset område  

Mudringen vil foregå innenfor et avgrenset område. Det øverste laget av massene består av sand og muddermasser som ellers finnes i området. Tidligere analyser fra 2018 / 2019 viser varierende forurensningsgrad. Det tas flere prøver for å bestemme forurensningsgraden for avgjøre hvilke mottak massene skal leveres til.   

Mudringen gjennomføres ved at masser tas opp med en gravemaskin som står på lekter. Dette vurderes som den beste egnede metoden, og gir minst mulig overskuddsvann. Bruk av boblegardin gjør at Oslo Havn kan opprettholde samfunnskritisk havnedrift under arbeidet.  

Mudringsmassene blandes med kalk for stabilisering på lekteren, før de fraktes til kai. Dette forhindrer avrenning ved videre håndtering på land. Det er ikke planlagt utført arbeider på land, annet enn losseoperasjon fra lekter. Ved kai lastes masser over på lastebiler for transport til godkjente mottak, avhengig av forurensningsgraden.   

Overvåkning og tiltak  

Det gjøres tiltak for at arbeidet skal være mest mulig miljøvennlig og i tråd med tillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.   

Boblegardin er valgt som sperre for å hindre spredning av partikler og undervannsstøy utenfor anleggsområdet. Området overvåkes kontinuerlig med turbiditetsmålere.     

Fakta:

Det skal mudres inntil 6600 m3 med masser over et område på 4800 m2.

Langs Nordre- og søndre Kongshavnskai skal det oppnåes en kaidybde på syv meter etter sjøkartnull. Anleggsperioden vil vare i ca. seks uker. 

Nødvendige tillatelse til mudringen er mottatt.  

Repstad Anlegg AS er utøvende entreprenør.   

Kontakt: 

Heidi Neilson, seksjonsleder plan- og miljø Oslo Havn KF mob 476 01 857