Oslo Havn logo Oslo Kommune
Utreder mer avfallstransport sjøveien

Utreder mer avfallstransport sjøveien

Oslo Havn med samarbeidspartnere har mottatt kr. 800.000 i klimasatsstøtte fra Miljødirektoratet.

PUBLISERT: 11.08.22

Skrapjern

SJØVEIEN ER MILJØVEIEN: Avfall består av svært varierte og fragmenterte verdikjeder og varestrømmer. Et internasjonalt og forpliktende regelverk for avfallshåndtering og sirkulærøkonomi gjør at kommuner og avfallsbesittere må innfri nye krav og forventninger til god avfallsbehandling.

Prosjektet “Kysttransport og sirkulære verdikjeder” skal utrede om det kan etableres klimaeffektive logistikkløsninger som gjør at mer avfall og gjenvunnet råstoff kan fraktes den miljøvennlige sjøveien. 

Sjøtransport og sirkulærøkonomi 

Avfall er blant de største varestrømmene i Norge. For å bli sluttbehandlet på en god og ansvarlig måte må avfall ofte transporteres langt med tungtransport. Det gir store kostnader og klimautslipp. 

- Det er viktig at havnene og sjøtransporten forstår og legger til rette for at aktørene i avfallssektoren får gjort den jobben de skal gjøre for samfunnet på en best mulig måte. Prosjektet skal undersøke om havnene og sjøtransporten kan bidra i sirkulærøkonomien på nye og enda bedre måter enn i dag, sier Ingvar M. Mathisen, havnedirektør i Oslo Havn. 

MATERIALGJENVINNING: - Krav til økt materialgjenvinning forutsetter tilgang til internasjonale verdikjeder for råvarer og råvarebehandling, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen. 

 

Internasjonalt marked 

Anlegg som tilfredsstiller sorterings- og gjenvinningskravene i den nye sirkulære økonomien finnes i liten grad lokalt i Oslo og Norge. 

Avfall består av svært varierte og fragmenterte verdikjeder og varestrømmer. Et internasjonalt og forpliktende regelverk for avfallshåndtering og sirkulærøkonomi gjør at kommuner og avfallsbesittere må innfri nye krav og forventninger til god avfallsbehandling.  

- Sirkulærøkonomi og krav til økt materialgjenvinning forutsetter tilgang til internasjonale verdikjeder for råvarer og råvarebearbeiding. Derfor vil transportbehovet for avfall over store distanser øke, sier Mathisen.  

Avfallsstrømmer i Oslo og Nord-Norge 

Prosjektet retter seg konkret mot avfallsstrømmer i Oslo og i Nord‐Norge, men den etablerte kunnskapen skal også være overførbar til andre havner og regioner. Prosjektet skal særlig undersøke varestrømmer under kommunalt ansvar, som i dag ikke tilfredsstiller uttrykte krav og ambisjoner. 

Oslo Havn KF skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune, Vadsø kommune, Vadsø Havn KF, Harstad Havn KF og Hålogaland Ressursselskap IKS, Avfall Norge, Norske havner og Avfall og Ressurs (i Samfunnsbedriftene) og Kystrederiene. 

Miljødirektoratets støtteordning

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt. 

Klimasats er Miljødirektoratets støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Prosjekteier, Oslo Havn: Carl Johan Hatteland.