Oslo Havn logo Oslo Kommune
Takk til avtroppende styre og styreleder

Takk til avtroppende styre og styreleder

— Jeg vil takke for et veldig interessant og meningsfylt oppdrag. Jeg er glad for å forlate en havn i veldig god stand, sier avtroppende styreleder i Oslo Havn, Roger Schjerva.

PUBLISERT: 06.01.21

Avtroppende styreleder i Oslo Havn, Roger Schjerva. Foto: Baard Gudim.

Roger Schjerva har vært styreleder i Oslo Havn siden 2016.

—  Siden 2016 er sykefraværet mer enn halvert og vi jobber med, ikke mot fagbevegelsen. Vekst i trafikk og inntekter har gitt et mer solid økonomisk grunnlag for havnedriften. Vi er i gang med å levere til verdens mest ambisiøse klimamål for en havn. Fillipstad kan nå bygges ut etter at vi fikk på plass en bærekraftig avtale mellom grunneierne og kommunen, sier Schjerva.  

De årlige overskuddene er satt i fond, for sammen med utbytte fra eiendomsvirksomheten kunne investere i verdens mest moderne, bynære havn basert på nullutslippsteknologi.

— Styret har arbeidet tett og godt. De aller fleste beslutninger har vært enstemmige. Jeg vil takke styret for godt samarbeid for havnas beste. Jeg vil takke de ansatte som har realisert planer og beslutninger med faglig dyktighet og profesjonell stolthet. Til sist vil jeg takke daglig leder, havnedirektør Ingvar M. Mathisen for et veldig fruktbart samarbeid. Den viktigeste enkeltbeslutningen styret har tatt - for at denne perioden har blitt en god vekstperiode for havna - var å ansatte ham som havnedirektør i 2017, sier Roger Schjerva.

Pelikan 2 er verdens første elmiljøbåt og har vært en viktig satsing i Schjervas periode som styreleder. Bildet er fra dåpen på Honnørbrygga i 2020. Schjerva i midten sammen med havnedirektør Mathisen. 

 

Stor takk til det tidligere havnestyret

- På vegne av administrasjonen ønsker jeg å takke det tidligere havnestyret for et meget godt samarbeid i den perioden de har sittet og de resultater vi sammen har oppnådd for Oslo Havn, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Oslo Havn er en viktig del av Oslos klimastrategi. Kjernevirksomheten havnedrift og havneutvikling er vårt viktigste miljø- og klimabidrag, fordi vi flytter transport av varer og gods fra vei til sjø for miljøvennlig transport av forbruksvarer og bygningsmaterialer til en by og region i vekst.

Havnestyret har vedtatt gjeldende strategiplan med meget ambisiøse mål som har vært styrende i både deres og administrasjonens arbeid:

1. Mer transport på sjø, - inkl. mål om 40% flere passasjerer og 50% mer gods i perioden.

2. Effektiv og veldrevet havn.

3. Miljøvennlig havn og sjøtransport - her er oppfyllelse av Oslo kommunes og Oslo Havns nullutslippsplan sentral, bl.a. med mål om en reduksjon av klimautslippene med hele 85% innen 2030 (inkl. våre kunders utslipp).

4. Bidra til Oslo som attraktiv by. 

Godt samarbeid 

- Avslutningsvis ønsker jeg særlig takke tidligere styreleder Roger Schjerva for det meget gode og profesjonelle samarbeidet med meg som havnedirektør og leder av administrasjonen for å utvikle Oslo Havn og for å oppnå målene Bystyret har satt for havna gjennom vedtektene, nullutslippsplanen for Oslo Havn og byrådserklæringen 2019-23, sier havnedirektør Mathisen.

Viktige fakta om utviklingen i havna perioden 2016 - 2019:   

 • Sykefraværet er redusert fra 8,25 prosent til drøyt 3 prosent ved utgangen av 2019.       

 • Gods gjennom containere har økt med 14,1 prosent.        

 • Totalt antall passasjerer har økt med 4,1 prosent. 

• Inntektene har økt med 13,4 prosent.