Oslo Havn logo Oslo Kommune
Reparasjon av gangbru på Ormsundkaia

Reparasjon av gangbru på Ormsundkaia

Gangbrua til tankskiputstikkeren i oljehavna skal repareres og arbeidet vil foregå syd på Ormsundkaia i mai og juni.

PUBLISERT: 03.05.21

Collage gangbro Orsund

Utbedringen av gangbruen til tankskipsutstikkeren vil foregå syd på Ormsundkaia.

Arbeidet består i å reparere og overflatebehandle den skadede gangbrua. 

Etter foreløpig fremdriftsplan vil kutting av stål foregå i starten av mai og sandblåsing foregå i slutten av mai/starten av juni.

Arbeidet utføres i arbeidstiden og ikke på røde dager. 

Ormsundkaia er valgt som lokasjon for arbeidene på grunn av sin nærhet til Tankskiputstikkeren og fordi det var ledig kaiplass på Ormsundkaia til den 65m lange gangbrua. Deler av arbeidet er allerede gjort på et mekanisk verksted.  

Reparering av havnas infrastruktur er havnerelatert, og gjøres innenfor gjeldende regelverk.

Det er firmaet BMO Entrepenør AS som utfører arbeidet for Oslo Havn. 

Miljøvurdering

Oslo havn sin rådgiver har utarbeidet en miljørapport/miljøvurdering av sandblåsing av gangbru. Dette dokumentet ligger til grunn i anskaffelsen og entreprenør er pliktig å følge det som står i dokumentet. Byggeleder vil også ha jevnlig tilsyn på riggområdet og påse at det blir fulgt, samt at vi får dokumentasjon på leveranse av blåsesand og malingsrester til godkjent mottak av entreprenør ved arbeidenes slutt.  

I miljøvurderingen står det blant annet forklart at gangbrua må ha tett telt med bunntetting ved sandblåsing. Det er tatt prøver av malingen for å finne ut hva den inneholder. Resultatene viser at malingen innholder sink og kobber. All blåsesand samles opp i teltet, og sendes til godkjent mottak. Oslo Havns vurdering er at det ikke er nødvendig å søke om utslippstillatelse fordi det i utgangspunktet ikke skal forekomme utslipp til luft, grunn eller sjø.  

Støy og støydempende tiltak 

Arbeidet vil medføre støy i om lag fem dager. Støyen vil høres mest der arbeidet skjer. Støynivået er innenfor gjeldende regelverk.

Det er gjort flere tilpasninger i håp om å redusere støy til nærliggende områder. Teltet plasseres på Ormsundkaia syd, langs veggen som skiller Ormsundkaia fra buffersonen på Bekkelagsbadet. Ved å plassere teltet såpass langt inn fra kaikant reduseres støyen. Spuntveggen og bakfyllingen/vollen på Bekkelagsbadet vil bidra til å skjerme for støy.

Teltet kan også ha noe støyreduserende effekt. Teltet vil ikke stå oppe så lenge at det kreves byggetillatelse.   

 

Kontakt:

postmottak@oslohavn.no  

Oslo havnevakt 917 99 900