Oslo Havn logo Oslo Kommune
Partneravtaler 2021

Partneravtaler 2021

Oslo Havn inngår partneravtaler med aktører som skaper aktiviteter for barn og unge.

PUBLISERT: 13.01.21

Skonnerten Svanen som blant annet er en seilende leirskole var en av partnerne i 2020. Foto: Tor Egil Gransæter / Maritimt Museum

Økonomisk støtte kan innvilges til institusjoner, organisasjoner eller foreninger.

De skal kjennetegnes ved at de:          

  • Har en relasjon til havna, eller fast tilholdssted. 

  • Bidrar til å skape et maritimt miljø og driver sjørettet virksomhet 

  • Har aktiviteter rettet mot barn og unge

  • Formidler maritim kultur

  • Bidrar til god omdømmebyggingen av Oslo havn

  • Miljøaspektet i vid forstand vektlegges, der også rekreasjon, friluftsaktiviteter og folkehelseaspektet regnes som god miljøprofil. Det legges vekt på at partnerne kan delta med en positiv aktivitet på havnepromenaden eller digitalt.

På grunn av Covid 19 situasjonen blir det vanskelig med et stort Havnelangs- arrangement i juni. Vi ser positivt på at aktører kan ha mindre arrangement og aktiviteter gjennom året under Havnelangs- paraplyen. Digitale aktiviteter merkes med Havnelangs, og fysiske aktiviteter på havnepromenaden markeres med Havnelangs flagg.

Oslo Havn kan bidra med attraktive gratis-arealer og promotering i flere kanaler. Vi er åpne for innspill fra søkende aktører på hva dette kan være.   

Partneren må tydeliggjøre hva slags aktiviteter som tilbys, og redegjøre for bruken i etterkant.

Partneren kan søke midler kun til aktiviteter rettet mot barn og unge. Det kan ikke søkes om midler til f.eks. drift, vedlikehold, utstyr, lønn etc.

Avtalene gjelder for et år av gangen. 

Søknadsfrist 1. februar 2021. Søknaden merkes «Søknad partneravtale 2021» og sendes til postmottak@oslohavn.no

Ved spørsmål kontakt kommunikasjonsrådgiver Trude Thingelstad, m: 917 09 287. Trude.thingelstad@oslohavn.no

Offentliggjøring av partneravtalene skjer på Oslo Havns nettsider www.oslohavn.no.