Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo Havn KF med rekordinntekt

Oslo Havn KF med rekordinntekt

Havnedriften i Oslo ble mer lønnsom i 2022. En årsak til rekordinntekten er at Oslo Havn gradvis har økt prisene for å nærme seg riktig markedsnivå, samtidig som både gods- og passasjervolumet nærmer seg pre-korona tallene.

PUBLISERT: 21.03.23

MER LØNNSOM HAVNEDRIFT: Oslo Havns kjernevirksomhet, havnedrift og havneutvikling, har blitt mer lønnsom i 2022. Foto: Bo Mathisen.

Nå har Oslo Havn lagt frem årsberetningen for 2022. Den viser at driftsinntektene ble på kr 448,6 millioner, en økning på hele 27,4 % fra 2021. Brutto driftsresultat endte på kr 96,7 millioner. Driftsresultatet er avsatt på et disposisjonsfond for fremtidige investeringer. For å nå målene i strategiplanen skal Oslo Havn i fremtiden gjøre store investeringer, blant annet i oppgradering av kaianlegg, en fremtidig utenriksfergeterminal og tiltak for å kutte skadelige klimagass og miljøutslipp.

FORNØYD: - Vi er svært fornøyde med at vår kjernevirksomhet, havnedrift og havneutvikling, har blitt mer lønnsom. Prisene i Oslo Havn har tradisjonelt vært holdt lave. Men vi øker nå prisene gradvis for å kunne finansiere flere av de nødvendige investeringene med inntekter fra egen drift, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen. 

 

- Vi er svært fornøyde med at vår kjernevirksomhet, havnedrift og havneutvikling, har blitt mer lønnsom. Prisene i Oslo Havn har tradisjonelt vært holdt lave. Men vi øker nå prisene gradvis for å kunne finansiere flere av de nødvendige investeringene med inntekter fra egen drift. Samtidig skal prisene fortsatt være så lave at sjøveien kan konkurrere med lastebiltrafikken. Vi ønsker å flytte mest mulig gods fra vei til sjø. Det er mer miljøvennlig. Videre er det i strategiplanen definert at vi anser ingen andre havner som våre konkurrenter. Det gir bedre miljøgevinst at godset kommer til en havn nærmest mulig dit det skal, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.  

Positiv endring

Oslo havnestyret vedtok i juni 2022 gjeldende strategiplan. Denne definerte syv forretningsområder, som skal drives på forretningsmessige prinsipper innenfor de rammer som er gitt av lovgiver, eier og havnestyre.  

- Vi ser allerede resultatene av vår endrede strategi. Oslo Havn har aldri hatt høyere inntekter. Et tydeligere ansvar og fokus på forretningsmessig drift bidrar til økte muligheter for å gjennomføre våre mange vedlikehold- og fornyelsesbehov. Vi har også tilrettelagt for en økning i miljøvennlig sjøtransport, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.  

Størst vekst innen container og bilimport

Om lag 75 prosent av Oslo Havns driftsinntekter kommer fra havnerelatert virksomhet. Det inkluderer skipsanløp, håndtering av gods- og passasjerer, samt tilhørende landareal og bygg.

FORVENTER YTTERLIGERE VEKST: - I 2023 forventes ytterligere inntektsøkning for gods- og passasjer segmentene, sier kommersiell direktør Einar Marthinussen.  

 

Den største veksten er innen containermarkedet og bilimport. De siste fem årene har det vært en jevn økning av containere til Oslo Havn, målt i TEU/LO-LO. Toppnotering er på 299.000 i 2022. Den totale godsomsetningen målt i tonn ble på 5,9 millioner, og nærmer seg nivået før pandemien.

- I 2023 forventes ytterligere inntektsøkning for gods- og passasjer segmentene, sier kommersiell direktør Einar Marthinussen.  

Utenriksfergene mer lønnsomme

Antall fergepassasjerer på utenriksfergene nådde 1,6 millioner, og nærmer seg nivået før pandemien. I 2022 var det betydelig vekst i antall cruisepassasjerer. Det skyldes i stor grad krigen i Ukraina.

- Cruiseskip, som normalt gikk til St. Petersburg i Russland, ankom isteden Oslo, forklarer kommersiell direktør Einar Marthinussen.

I pandemiårene var det få cruiseanløp i Oslo. Antall cruisepassasjerer var i 2022 høyere enn i 2019.  

Antall fergepassasjerer på utenriksfergene nådde 1,6 millioner, og nærmer seg nivået før pandemien. Foto: Motion Air.

 

Leieinntekter

Salgs- og leieinntekten endte på kr 409 millioner i 2022. Økningen var på 9,2 prosent fra 2019. Årsaken er i stor grad langsiktig arbeid med endring av kontraktsbetingelser. Den største effekten kommer i 2023. Det forventes ikke større inntektsbortfall fra eiendom i 2023.

Koronaperioden medførte et betydelig inntektsfall. Fergeselskapet Stena Line la ned linjen i Oslo og Joh. Johansson flyttet fra Kaffetårnet på Filipstad. Oslo Havn har kompensert ved å øke leiepriser og ta mer betalt for parkering.     

Må spare

Oslo Havn har også høye kostnader og må spare. Økonomien påvirkes av internasjonal og nasjonal økonomi. Det forventes en resesjon i Norge første halvår 2023. Det kan bety lavere forbrukerkonsum. Bedrifter kan komme til å redusere aktiviteten og godsvolumet kan gå ned.  

-Kostnadene skal kuttes med 12 prosent i 2023. Oslo Havn er godt rustet til å møte nedgangstider. Vi gjør mange grep for å styrke kontantstrømmen og bli mer arealeffektive, sier havnedirektør Ingvar Mathisen.

Oslo Havn i tall 2022:

Godsomsetning totalt 2022.
GODSTYPER PROSENTVIS I OSLO HAVN I 2022.

 

Containertrafikk:

Containervolumet i tonn vokste i årene 2019 - 2022 med 8,3 %. Antall TEU, som er standard måleenhet, vokste med 16,4 %. I 2022 kom om lag 299.000 TEU til Oslo.

 

Personbiler og nyttekjøretøy: 59 960 biler ble importert via havnen i 2022. Det var 2 930 flere kjøretøy (+5,4 %) enn i 2021.  

Annet stykkgods (inkl. fergegods): Segmentet stod for 614.000 tonn i 2022, en vekst på 19,6 % fra 2021. Det var likevel 14 prosent under 2019-nivået.  

Volumet på fergene har vokst med 80.000 tonn fra 2021. Likevel ligger det 85.000 tonn under 2019-nivå. Dette skyldes i stor grad bortfall av Stena Lines gods.  

De øvrige stykkgodsvolumene på 115.000 tonn fraktes med sideportskip og bulkskip. Hoveddelen består av veisalt, byggprodukter og Refuse Derived Fuel (RDF) til forbrenning på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud.  

Tørrbulk: Segmentet stod for om lag 1,7 millioner tonn i 2022. Veksten var på 6,9 prosent fra 2021. Likevel ligger volumet 80.000 tonn under 2019-nivået. Det meste består byggeråstoff som sement, sand, pukk og deponimasser. De øvrige volumene består hovedsakelig av landbruksprodukter (115.800 tonn) og jern- og stålprodukter (130.000 tonn).  

Våtbulk: Segmentet stod for 1,8 millioner tonn i 2022, en vekst på 14,7 prosent fra 2021. Det var likevel 215.000 tonn under 2019-nivået. En vesentlig andel av veksten er flydrivstoff fordi folk reiser mer.  

Passasjer innenriks: Trafikken kommer fra lokalferger, øybåter og sightseeing. I 2022 besto den av 3,8 millioner passasjerer. Veksten var på hele 50 prosent fra koronaåret 2021. Likevel var det 8 % færre passasjerer sammenlignet med 2019.  

Passasjerer utenriks: Trafikken kommer fra fergene Color Line, DFDS og ulike cruiserederier. Veksten økte med 227 % fra 2021. Likevel er antallet 26 prosent under 2019-nivået.   Utenriksfergene fraktet 1,6 millioner passasjerer, en vekst på 188 prosent fra 2021. Bortfallet av Stena Line kan forklare hvorfor antall fergepassasjerer likevel er 15 % under 2019-nivået.  

Cruise: Totalt ankom 266.000 cruisepassasjerer i Oslo havn i 2022. Til sammenligning kom det 14 000 passasjerer i koronaåret 2021.

Årsberetning Oslo Havn 2022: 

https://www.oslohavn.no/globalassets/oslo-havn/dokumenter/oslo-havn-publikasjoner-2023/arsrapport-oslo-havn-2022-web2.pdf