Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oslo Havn gir tilskudd til grønn omstilling for havneaktørene

Oslo Havn gir tilskudd til grønn omstilling for havneaktørene

Havnestyret har også for 2020 bevilget midler til en tilskuddsordning for å fremskynde det grønne skiftet hos havnas aktører.

PUBLISERT: 05.02.20

Tilbyr støtte til en grønnere havn. Styreleder Roger Schjerva ønsker flere miljøtiltak hos havnas aktører velkommen. Foto: Bård Gudim

Kundene kan søke om støtte til små og store tiltak som bidrar til utslippsreduksjon.

- Vi håper ordningen styrker evnen og viljen til å gjøre Oslo til en fremtidig nullutslipps havneby, sier styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF. Oslo havn har mål om å bli en nullutslippshavn og skal redusere klimautslippene med 85 prosent innen 2030.

Søker må beskrive hvordan virksomheten vil oppnå forventet miljøgevinst. Det kan være gjennom energibesparelser og tiltak som reduserer lokal luftforurensning og klimagassutslipp. Havna mottar også gjerne søknader som viser hvordan kundene vil redusere utslipp ved omlasting av gods og passasjerer, eller bedre arealproduktivitet og effektivitet innenfor det geografiske området Oslo havn.

Se retningslinjer for miljøtilskudd

Tiltak innenfor havnedrift

Det presiseres at tiltak som det søkes om midler til å gjennomføre må ligge innenfor den havnedrift som er definert i vedtektene til Oslo Havn KF. Formålet til Oslo Havn KF er definert slik i vedtektene: «Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.»

Mindre utslipp

- Mer gods fra vei til sjø er i seg selv det beste miljøtiltaket. Men vi håper at tilskuddsordningen bidrar til ytterligere innovasjon også hos havnebrukerne. Vi legger vekt på om tiltaket bidrar til utslippsreduksjon innenfor det geografiske området Oslo havn, sier styreleder Roger Schjerva.

Kundene kan søke om opp til ca. 1,8 millioner kr over tre regnskapsår. I henhold til EØS-avtalen kan samlet offentlig støtte ikke overstige dette beløpet. Oslo Havn KF håper en slik ekstra finansiering kan bidra til å realisere små og store miljøprosjekter som ellers ikke ville skjedd.
Hvis det søkes om mer støtte enn det som er årlig rammen på 3 mill, rangeres søkerne etter hvem Oslo Havn KF tror oppfyller formålene best.

Søknadsfrist er 1. mars 2020. Etter fristen åpner Oslo Havn KF for fortløpende søknader, dersom ikke midlene er fordelt.