Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oppstart av planarbeid for utfylling av Sjursøybassenget og Kongshavn

Oppstart av planarbeid for utfylling av Sjursøybassenget og Kongshavn

Oslo Havn ser behov for ytterligere utvidelse av havna for å kunne håndtere fremtidig vekst i godstrafikken.

PUBLISERT: 06.10.21

Det er derfor startet et planarbeid - detaljregulering med konsekvensutredning for utfylling i Sjursøybassenget og ved Kongshavn. Frist for innspill er satt til 20. oktober 2021.  

Synergieffekten av begge tiltakene konsekvensutredes under ett og planprosessen koordineres med utenriksfergeutredningen.  

Utfylling av Sjursøybassenget

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utfylling av Sjursøybassenget for å optimalisere container- og godskapasiteten i Sydhavna.

I gjeldende reguleringsplan for Sydhavna (2009) er det lagt inn et område for utfylling i Sjursøybassenget, for evt. fremtidig utvidelse av arealene til containerterminalen. Oslo Havn har de senere år sett behov for ytterligere utvidelse for å kunne håndtere fremtidig godsvekst, og ønsker derfor å ha mulighet for å fylle ut hele bassenget. Utfylling av Sjursøybassenget vil gi containerterminalen rom for høyere containeromsetning, i tillegg til at det vil gi mer areal for mottak av annen type gods.

Kapasiteten til Sydhavna er også avhengig av nok meter med kai, og tiltaket vil kunne gi ytterligere sammenhengende kaifront på nordsiden. Virkningene vil konsekvensutredes og det vil stilles krav til avbøtende tiltak.

Tiltaket omfatter 8600 m2 utenfor dagens regulering, med mulighet for total utfylling på 15. 600 m2. 

Se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten 

Utfylling ved Kongshavn 

Planarbeidet skal legge til rette for noe større utfylling av sjøareal ved Kongshavn, enn det eksisterende regulering legger til rette for. Dette for å optimalisere kapasiteten på havna. Virkningene vil konsekvensutredes og det vil stilles krav til avbøtende tiltak.      

Det vil i forbindelse med dette også tilrettelegges for mulighet for etablering av noe havnerelatert bebyggelse.    

Det bes om 10,500 m2 utenfor dagens regulering, med mulighet for 47 000 m2 totalt. 

Se saksinnsyn hos plan- og bygningsetaten