Oslo Havn logo Oslo Kommune
Oppgradering av skrapjernskaia

Oppgradering av skrapjernskaia

Nordre Sjursøkai skal utbedres med ny fyllmasse. Samtidig vil infrastrukturen oppgraderes. Arbeidet starter i begynnelsen av november og ferdigstilles på nyåret.

PUBLISERT: 01.11.21

Sydhavna

Gjenvinning. Fra nordre Sjursøykai fraktes skrapjern til omsmelting i Mo i Rana. Tilbake kommer armeringstål til Oslos nybygg. Dronefoto: Motion Air

Utbedringsarbeidet er estimert å ta tre måneder og vil foregå fra kl.07- 17 fra mandag til fredag.

Entrepenøren Vaktmesterkompaniet vil bruke gravemaskin og massene kjøres bort og leveres med lastebil.

På kaia laster Celsa skrapjern som skal til omsmelting på gjenvinningsanlegget i Mo i Rana. Jernet kommer fra industri og husholdninger i Oslo. Tilbake til Sjursøya kommer jernet tilbake som ferdig armeringstål til Oslos nye byggeprosjekter. Celsa vil opprettholde sin virksomhet under arbeidet.

Ny kaifront og dekke

Det er en ca 90 meter lang kaifront og ti meter inn på kaia som skal utbedres.

Kaia er en type "massivkai" fra slutten av femtitallet som vi ikke har noe annet sted i havna.

Utbedres etappevis. Arbeidet på kaia vil tilpasses slik at Celsas kan opprettholde driften. Området er markert med rødt. 

Massen i kaia er gammel fyllmasse fra byen med mye finstoff. Over tid har finmassene blitt vasket ut gjennom kaifronten og skapt ujevnheter i dekket på kaia og hulrom i grunnen. Det har forårsaket synkehull på kaia. Grunnundersøkelser viste at det var nødvendig med ny utfylling. 

Området som skal masseutskiftes er på ca. 900 m², der 450 m² av disse allerede er gravd opp og midlertidig tilbakefylt med steinmasser.

Først fjernes gamle masser. Det er foretatt miljøundersøkelser og de mest forurensede massene vil leveres til godkjent deponi.

Utfyllingen vil bestå av store sprengstein nederst med gradvis finere masser over. Det skal asfalteres til slutt.

Oppgraderer infrastruktur

Samtidig med masseutskiftingen oppgraderes vann og avløpsanlegg, overvannsledning og elektrisk infrastruktur. Det legges nytt overvannssystem som vil bidra til bedre overvannshåndtering.

Ny elektrotrase legges i grunnen som legger til rette for fremtidig bruk. 

Fakta:

Arbeidet vil koste om lag 4 millioner og utføres av Vaktmesterkompaniet.

COWI er prosjekterende og ansvarlig søker. Arbeidet er godkjent av plan- og bygningsetaten. Byggeleder er Tormod Bjørkmann fra Sweco.

Cowi har på oppdrag for Oslo Havn utført miljøtekniske undersøkelser og utarbeidet tiltaksplan for forurenset grunn. Det er påvist forurensede masser i tilstandsklasse 2- 5 ved 0- 3 meter dyp. Alle masser kan gjenbrukes, med unntak av masser i tilstandsklasse 4 og 5 som leveres til godkjent mottak.