Oslo Havn logo Oslo Kommune
Økende press på Sydhavna

Økende press på Sydhavna

Økt godsmengde og reduserte arealer fører til større press på havnearealene i godshavna. Oslo havn forholder seg lojalt til avtalen med Fortum Oslo Varme om arealer til karbonfangst, men har bedt om avklaring om fremtidig lokalisering.

PUBLISERT: 30.10.20

Karbonfangst kan mellomlagres i Sydhavna i fremtiden.  Foto: H. Valderhaug

Avfallsbransjen.no skrev tidligere i uken at Oslo Havn har bedt Fortum Oslo Varme avklare om det fortsatt er aktuelt å transportere CO2 fra Sydhavna, etter at regjeringen avslo fullfinansiering av karbonfangstprosjektet på Klemetsrud.  

Oslo Havn KF og Fortum Oslo Varme AS har avtale om etablering av et nesten 7000 m2 stort mellomlager for flytende CO2 i Sydhavna. Herfra skal CO2 fra energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud sendes videre for permanent lagring under havbunnen. Avtalen er et viktig steg videre for realisering av Oslos CO2-fangstprosjekt.

Plass til karbonfangst  

I likhet med mange andre, har Oslo Havn fulgt med i spenning på regjeringens beslutning.

-    Oslo Havn har en intensjonsavtale med Fortum Oslo Varme om lokalisering av CO2-tanker i Sydhavna, og dette er et prosjekt vi gjerne vil ha her. Avtalen med Fortum er ikke fastlåst til Kneppeskjær, men åpner for at vi kan lokalisere dem annet sted i Sydhavna. Oslo Havn forholder seg lojalt til avtalen med Fortum, og vil finne plass til dem dersom prosjektet kommer til realisering. Avtalen er ikke tidsbegrenset», sier havnesjef Ingvar M.Mathisen til avfallsbransjen.no.  

Press på reduserte arealer

Siden 2000 har havnearealene for gods blitt redusert betraktelig, samtidig som godsomsetningen har økt. Dette skaper press på knappe arealer i godshavna i Sydhavna.

-    Vi har en ambisjon om fortsatt vekst, noe som vil stille stadig strengere krav til hvordan vi bruker arealene våre. Vi jobber aktivt med å løse kabalen for mer vekst i en effektiv og miljøvennlig havn. Dette vil blant annet innebære å omdisponere noen arealer i fremtiden, og at vi bruker arealene mer effektivt, sier Mathisen.    

Mer jernbane  

Et av prosjektene som kan legge ytterligere press på Sydhavna er planene om å flytte mer godstrafikk over på jernbane. Det kan komme i direkte konflikt med planene og behovene for CO2-transporten.  

-  Bane NOR jobber nå med en utredning om tiltak for mer gods fra sjø til bane, på oppdrag fra Jernbanedirektoratet. Godstog fra Sydhavna ønsker vi velkommen, og Kneppeskjær er et område som kan være aktuelt å vurdere for en terminal for dette. Det er derfor interessant for oss å høre med Fortum hvordan de ser for seg prosjektet sitt videre, slik at vi har oversikt over hvilket handlingsrom vi har for etablering av godstogterminal. Fortum har redegjort for Oslo Havn at de fortsatt jobber for realisering av prosjektet, selv om de nå mest sannsynlig må søke EU om midler. Dette innebærer at endelig avklaring blir utsatt. Inntil videre opprettholder vi dialogen om prosjektets utvikling, samt om grensesnitt som skulle oppstå mellom avsatte arealer til Fortum og eventuell godstogterminal, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen til avfallsbransjen.no.