Oslo Havn logo Oslo Kommune

Priser og forretningsvilkår 2021

Priser og forretningvilkår 2021

Prices and commercial terms 2021 

Prices and commercial terms cruise and yachts 2021

Nye priser og forretningsvilkår 2021

Nye priser og forretningsvilkår 2021

Oslo Havn justerer prisene og innfører et miljø- og klimatillegg for å finansiere investering i nullutslippsløsninger.

PUBLISERT: 01.12.20

container

Foto: Klaus Sandvik

Med bakgrunn i havnekundenes utfordringer med Covid- 19 justeres kai- og passasjervederlag kun med konsumprisindeksen (KPI) på 1,7 %.  

Oslo Havn har over lengre tid holdt lave priser for å bidra til å overføre gods fra vei til sjø. Målet er fortsatt å styrke sjøtransportens konkurranseevne.  Kai-, passasjer- og varevederlag, samt utleiepriser av havnebygg og arealer er på et lavere nivå enn andre norske havner og markedet forøvrig.  

-        Havnas rammebetingelser endres. Inntektene må økes og kostnadene reduseres. Det er nødvendig for å møte fremtidens økonomiske krav, hvor bl.a. Oslo kommune har forventninger til å ta utbytte fra Oslo Havn samtidig som det er kostbart å bygge ut fremtidens havn med miljøvennlige løsninger, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.      

Harmonisering av varevederlag

Varevederlagene justeres for å etablere en prisstruktur som tilpasses nivået til sammenliknbare havner. Segmentene som får de største endringer er bilimport, veisalt, sement, samt tilslag til asfalt- og betongproduksjon. De har ikke vært særlig berørt av Covid-19, og Oslo Havns vareavgifter vil fortsatt være lave sammenlignet med øvrige havner i Oslofjorden.   

Fjerner Europalastrabatt fra 1. juli 2021 

Rabatt i varevederlag for container og stykkgods med europeisk opprinnelse eller destinasjon vedtatt av Oslo havnestyre i januar 2018, avvikles fra 1. juli 2021.

  -        Vi har sett en markant vekst i «Short Sea» volumene siden rabatten ble innført. Veksten har kommet som en følge av strukturelle endringer, økt konkurransekraft for sjøtransport, og vår felles innsats med Yilport for å tilpasse tilbudet til markedet. Vi velger derfor å avvikle rabattordningen som har gitt drahjelp til en meget positiv godsutvikling, sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør.      

Miljø- og klimatillegg skal finansiere nullutslippsløsninger

Oslo Havn og kunder av havnen er godt i gang med tiltak for å redusere utslipp fra havnevirksomheten. Oslo Havns handlingsplan for å bli en «nullutslippshavn på sikt» krever betydelige investeringer i nullutslippsløsninger.  

Landstrømanlegg for skip er det enkelttiltaket som bidrar mest til utslippsreduksjoner. Det innføres et nytt miljø- og klimatillegg på 0,10 kroner pr. bruttotonn for alle skip som besøker Oslo Havns kaier for å finansiere utbygging av landstrøm.