Oslo Havn logo Oslo Kommune
Havn på Ormsund gjør byen grønnere

Havn på Ormsund gjør byen grønnere

Fjordbyen har vært et positivt tilskudd til Oslo. Tidligere havneområder er blitt viktige og sårt tiltrengte byutviklings-, rekreasjons- og fritidsområder. Samtidig ser vi nå stadig tydeligere hvor avhengig Norge og Oslo-regionen er av en miljøvennlig, arealeffektiv og velfungerende havn, som sikrer oss forsyninger av mat og andre samfunnskritiske varer.

PUBLISERT: 05.05.20

Buffersonen Bekkelagsbadet er blitt populær og har skapt ny aktivitet. Samtidig skjermer den nabolaget for havnen på Ormsund som skal bidra til mer gods fra vei til sjø. Foto: Hans Kristian Riise

Kronikk av havnedirektør Ingvar M. Mathisen 

Bynær havn gjør byen grønnere

Gods som fraktes på sjø i stedet for på vei gir langt mindre forurensning, både lokalt og globalt. Derfor har kommunen et uttalt mål om 50 % økning av gods på sjø innen 2034. Oslo Havns viktigste jobb er å utvikle en nullutslippshavn som sikrer byen og omlandet nødvendige forsyninger den miljøvennlige sjøveien. Dette er en formidabel oppgave å løse når havnearealene stadig blir mindre. Bjørvika og Sørenga er blitt by, og snart transformeres Filipstad og Grønlia. Å bevare Ormsundkaia til havneformål er derfor helt nødvendig når havnevirksomheten samlokaliseres i Sydhavna. Ormsund vil spille en nøkkelrolle for å nå de ambisiøse miljømålene byen har satt for havna.

På lag med naboene

Samtidig forstår Oslo Havn at havnevirksomhet i byen ikke er uproblematisk, med naboer tett på. Derfor har omkringliggende bebyggelse og miljø førsteprioritet når Ormsundkaia skal utvikles. Fremtidig havnevirksomhet vil ta hensyn til omgivelsene og naboenes interesser. Det vil vurderes bygninger som kan virke som en buffer mellom havna og naboene. Estetikk, elektrifisering som landstrøm for skip, og automatisering vektlegges. Oslo Havn har et sammensatt fagmiljø av arkitekter, planleggere og ingeniører, som i samarbeid med ledende fagmiljøer, jobber for at utviklingen av Ormsund tilpasses miljøet. 

Bekkelagsbadet – havn og rekreasjon, side om side

Etableringen av buffersoner er en av flere måter å skjerme naboer fra havneaktivitet. Den 12 mål store buffersonen på Ormsund, Bekkelagsbadet, har en slik funksjon, i tillegg til å ha en rekke miljøkvaliteter. Bekkelagsbadet har, med blant annet park, badeplass og aktivitetsområder, skapt nytt liv og aktivitet i lokalområdet. Buffersonen skjermer boligområder, skole og barnehage i nærmiljøet fra den aktive havnedriften. Buffersonen er blitt godt mottatt og ble utformet i god dialog med naboer og velforeninger.

Dobbel miljøtanke

Det ligger en dobbel miljøtanke bak å utvikle Ormsund videre. Den første er at Ormsund skal bidra til å overføre store mengder gods fra vei til sjø og gjennom det redusere forurensningen fra biltrafikken vesentlig. Den andre er at byen og lokalmiljøet tilføres nye miljøkvaliteter gjennom satsingen på Bekkelagsbadet. Oslo Havn tar ansvaret for å kombinere disse to miljøoppgavene, og bidrar med det til at Oslo blir en bedre by å leve i.