Oslo Havn logo Oslo Kommune
Fritidsfartøy i Oslo må holde 5 knop

Fritidsfartøy i Oslo må holde 5 knop

5 knop er høyeste tillatte hastighet innenfor en avstand av 200 meter fra land, holmer og skjær, som er synlige over vannflaten.

PUBLISERT: 15.12.21

Skip og båter

Småbåtliv. Stadig flere nyter sjølivet i fritidsbåt. Lav fart i Oslos havnebasseng sikrer tryggere ferdsel for alle. Foto: Klaus Sandvik

Ny fartsforskrift i Oslo kommunes sjøområde trer i kraft fra 1. januar 2022.

5 knop er høyeste tillatte hastighet for følgende områder:

  • Området mellom Vippetangen / Sørenga / Grønlia / Kongshavn og Hovedøya
  • Området mellom Bleikøya og Kongshavn
  • Området mellom Filipstad og Bygdøy
  • Området mellom Nakholmen og Galteskjær

Området mellom Hovedøya, Bleikøya, Lindøya og Gressholmen – Rambergøya Oslo Havn KF kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsen. 25 knop er høyeste tillatte hastighet i øvrige deler av Oslo kommunes sjøområde, slik det fremgår i lovdata.  

Bot eller fengsel

Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen i § 3. Bøteleggelsen kan skje ved forenklet forelegg etter faste bøtesatser.   Med bot eller fengsel inntil to år straffes den som overtrer bestemmelsen som nevnt i første ledd på en slik måte at det inntrer eller oppstår fare for betydelig skade på liv eller helse, miljø eller materielle verdier. Grov uaktsom overtredelse av andre ledd straffes med bot eller fengsel inntil ett år.  

Kun for fritidsfartøy

Forskriften gjelder kun for fritidsfartøy.

Kystverket har myndighet til å fastsette grenser for næringsfartøy. Oslo Havn vil derfor ikke kunne regulere næringsfartøy. Dette inkluderer eventuelle søknader om dispensasjon.   Forskriften gjelder kun i kommunens sjøområde, med unntak av hoved- og biled. Det er Kystverket som har myndighet til å regulere ferdsel i hoved- og biled, også for fritidsfartøy. Hoved- og biled er merket grønt i kartet.

Positivt for myke trafikanter og miljøet

Kruser, verdens første elbåtpool, stiller seg svært positive til en slik forskrift.

-    Høy fart skaper mange steder utfordrende og farlige situasjoner mellom fritidsfartøy i høyt fart og de som padler, ror, seiler og bader. De to siste somrene har det kommet vesentlig flere båter på sjøen. Vi vet at noen av disse førerne er ferske båtførere, og at det blir sikrere på sjøen om disse kjører i lavere fart.  Det er også viktig å verne områdene der fugler hekker. Vi vet at høy fart har stor betydning for skaden motorisert ferdsel påfører fugler og marine pattedyr. Båtlivet i indre Oslofjord handler i stor grad om å kose seg i lav fart – ikke gjennomføre lange, raske transportstrekninger, sier Christer Ervik, daglig leder i Kruser.

Se kart og veileder for trygg ferdsel på fjorden 

Se forskrift på lovdata