Oslo Havn logo Oslo Kommune
Fortsatt ren sjøbunn og liv i fjorden

Fortsatt ren sjøbunn og liv i fjorden

10 års overvåkning av sjøbunnen i de oppryddede områdene utenfor rådhuset og operaen viser at sjøbunnen fortsatt er ren, og oppfyller miljømålene.

PUBLISERT: 13.05.20

Fjorden og sjøbunnen i indre havnebasseng er fortsatt ren. Det har byens befolkning og de badende glede av. Her fra Sørenga. Foto: Visit Oslo, Thomas Johanessen

Overvåkning i 2019 viser at sjøbunnen fremdeles er lite forurenset, og at marine dyr og planter etablerer seg. Ufordringen fremover blir å hindre ny forurensning av fjorden. Avrenning av overvann fra byen tilfører noe ny forurensning innerst ved land.

Oppfyller fortsatt miljømål

Overvåkningsrapport fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) på oppdrag fra Oslo Havn viser at sjøbunnen fortsatt tilfredsstiller miljømålene en satte seg før opprydningen av Oslos havnebasseng. 

Oslo kommunes prosjekt, Ren Oslofjord, for en renere sjøbunn i indre Oslofjord, fjernet i årene 2006 – 2011 forurenset sjøbunn med gamle miljøsynder fra tidligere industri i Bjørvika, Pipervika og i småbåthavner. Områder ned til 20 meter ble dekket til med ren sand eller leire. Massene ble lagt i et dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Prosjektets miljømål ble oppnådd i 2011, og områdene har siden vært overvåket.  

Liv på sjøbunnen

Marine dyr og planter kommer tilbake og etablerer seg når sjøbunnen er ryddet. I 2019 ser vi at bløtbunnsfaunaen har etablert seg i tiltaksområdene og er jevnt over god. 

Bilde1.jpg

Liv i fjorden. Sjøstjerner lever på sjøbunnen utenfor Oslos kaier. Foto: Ingvild Størdal, NGI

Tilstanden både kjemisk og økologisk er illustrert i figurene under fra siste overvåkingsrapport.

Byen forurenser - hindre ny forurensning

Overvåkningen viser at byen fortsatt forurenser, og at det er tilført noe ny forurensning med overvannet fra land.

Miljødirektoratet "forventer at Oslo kommune jobber aktivt for å begrense tilførselen av forurensning fra land til sedimentene", skriver de i sin tilbakemelding til rapporten.  

Vannområde Oslo, et samarbeidsforum med flere av kommunens etater er klar over at sjøbunnen tilføres ny forurensning av miljøgifter. Dette er belyst i Oslo Havns overvåkningsplan og videre arbeid gjennomføres med flere aktører. 

- Ren Oslofjord- prosjektet har fjernet gamle miljøsynder fra tidligere generasjoner- til glede for byens befolkning og livet i fjorden. Nå må vi rette blikket mot dagens forurensning og fortsette det viktige arbeidet for en renere fjord, sier miljøsjef Heidi Neilson og legger til at det er ikke til å komme bort i fra at storbyen Oslo med alle sine mennesker, aktiviteter, avløp og biltrafikk forurenser sjøen.

- Skal miljøtilstanden bli bedre, må tilførsel av ny forurensning stoppes. Her må alle gode krefter gå sammen. Oslo Havn vil sammen med andre etater og samarbeidspartnere jobbe for å hindre ny forurensning i fjorden vår, sier miljøsjef Heidi Neilson.

Dypsvanndeponiet fungerer som forutsatt

Dypvannsdeponet overvåkes jevnlig og fungerer som forutsatt. Tildekkingslaget er intakt og sørger for at de deponerte massene blir liggende som de skal. Området er ikke utsatt for erosjon eller gravende organismer som kan spre forurensning.

Deponiet dekket til med et lag med sand var i en periode en ren øy ute på dypet. Deponiet har nå et tynt lag med sedimenter fra områdene rundt, slik at tilstanden er nå lik som ellers i Bunnefjorden. 

Figuren under fra NGI`s overvåkningsrapport viser at prøvene tatt i dypvannsdeponiet inneholder mest sand. Tilstanden til bløtbunnsdyrene er moderat, og tilsvarer det som registreres ellers i Bunnefjorden.

 

 

Om prosjekt Ren Oslofjord:

Prosjekt Ren Oslofjord gjennomførte i årene 2006 – 2011 en stor opprydning i Oslos indre havnebasseng og fjernet miljøsynder fra tidligere industri. Oslo Havn var tiltakshaver på vegne av kommunen.

440. 000 m3 forurenset sjøbunn, tilsvarende 44 000 containere, ble fjernet fra bynære havneområder i Pipervika og Bjørvika og i småbåthavnene i Frognerkilen, Bestumkilen og på Hovedøya. I Pipervika utenfor rådhuset og i Bjørvika, utenfor operaen ble 95- 99 av forurensningen fjernet. Begge steder oppnådde en god tilstand (tilstandsklasse II- nest beste tilstandsklasse fra Miljødirektoratets klassifiseringssystem). I tillegg oppnådde en god miljøeffekt ved å dekke til sjøbunnen med ren sand og leire ned til 20 meter i Pipervika og Bjørvika, et område like stort som 77 fotballbaner.

Den forurensede sjøbunnen ble lagt i en naturlig fordypning, et dypvannsdeponi på nesten 70 meters dyp ved Malmøykalven, dekket til med et 0,4 m tykt lag med sand.

I 2011 var Oslo havn ferdig ryddet opp og tiltaksmålene oppnådd.  

Overvåkningen av deponiet i 2011, 2012, 2013, 2016 og 2019.har ikke vist noen spredning fra deponiet. Deponiet vil fortsatt overvåkes i fremtiden.