Oslo Havn logo Oslo Kommune
Får tillatelse til hall for pellets

Får tillatelse til hall for pellets

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om midlertidig lagerhall på Ormsundkaia i Oslo. Oslo Havn planlegger en hall for miljøvennlig eksport av pellets. Dette vil redusere CO 2 utslipp fra et kullkraftverk i Nederland med 140 000 tonn.

PUBLISERT: 29.01.21

Sydhavna aerial view

Miljøvennlig eksport. Trepellets skal skipes ut fra Ormsund til et kullkraftverk i Rotterdam. Nå settes det opp en midlertidig lagerhall for pelletsen. Foto: Harald Valderhaug

Arbeidet med å sette opp lagerhallen igangsettes i uke 5. Oslo Havn forholder seg til de enhver tid gjeldende krav for utslipp av støy og støv. 

Pelleten avgir lite støv og lukt. Plan- og bygningsetaten gir dispensasjon fra reguleringsplanen, samt Plan- og bygningsloven.

Tillatelsen er tidsbegrenset og gjelder for fem år. Etaten anser dette som en naturlig tidsramme utfra forventningene om en fremtidig planprosess med lengre tidshorisont.  

Ikke økt miljøbelastning

Plan- og bygningsetaten vurderer at tiltaket ikke medfører vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene som økt trafikk, støy eller forurensning. Hallen settes opp på et allerede opparbeidet kaiområde. Dette krever ikke inngrep i naturen, og den får ikke negativ innvirkning på vegetasjon eller kulturminner.  

Etablering av havnerelatert bebyggelse, som varelager, omfattes ikke av et midlertidig forbud mot tiltak i Sydhavna. Tiltaket vil ikke medføre ulemper i forhold til 100-metersbeltet.  Det er satt opp skilt og bøyer for å sikre området for de som bader. Det skal settes ut ytterligere spesialmerker i samarbeid med Bymiljøetaten.  

Trepellets skal erstatte kull

Kongsvingerfirmaet Arbaflame vil etter planen årlig eksportere 70 000 tonn trepellets til Power Plant Rotterdam. Pellets erstatter kull og bidrar til redusert klimautslipp. Oslo Havn ønsker å bidra positivt til sirkulærøkonomien og miljøregnskapet.

Mellomlagring

Lagerhallen blir som et telt på 2500 m2 på Ormsundkaia. Teltet er til midlertidig mellomlagring av pellets. Det er nødvendig å ha trepellets under tak for å bevare kvaliteten.    

Teltets plassering på Ormsundkaia er merket av på dette kartet.  

Begrenset tidsrom

Arbeid som genererer støy vil kun foregå i tidsrommet 07-19, og Oslo Havn vil forsøke å holde støyen på et minimum. Beregnet varighet på arbeidene er ca. seks uker. De mest støyende arbeidene vil være konsentrert i første halvdel av denne tiden, som består av ramming av jordspyd og montering av rammeverk (muttertrekker). 

Først må fotplatene fundamenteres ferdig med jordspyd. Dette arbeidet vil ta noen få dager å fullføre, og bankingen kan dessverre oppleves noe støyende. Deretter vil rammeverket av teltet settes sammen. Når rammeverket settes sammen, benyttes muttertrekkere for å trekke til bolteforbindelsene. Det kan høres noe støy fra denne operasjonen.

Fra fabrikk til skip

Pelleten fraktes fra fabrikken i Kongsvinger til mellomlagring i havna. Massene lastes på lasteskipet ved hjelp av et elektrisk, mobilt lastebånd. Slik reduseres bruken av hjullastere, og det blir mindre støy. På det meste er det anslått at det kommer fem – seks lastebiler til Ormsundkaia daglig.