Oslo Havn logo Oslo Kommune
Digitalisering kutter utslipp og øker konkurransekraften

Digitalisering kutter utslipp og øker konkurransekraften

Ambisiøst digitaliseringsprosjekt effektiviserer sjøfarten i ni norske havner.

PUBLISERT: 22.03.23

Containerskip til kai ved Yilport Oslo

DIGITAL HAVNEINFRASTRUKTUR: Infrastrukturen i ni norske havner er kartlagt. Resultatet er digitale verktøy som effektiviserer sjøfarten og havnedriften. Foto: Johnny Syversen.

I ett og et halvt år har ni norske havner, Kartverket, Grieg Connect og flere jobbet med prosjektet “Norsk digital havneinfrastruktur”. Resultatet er en digital infrastruktur, med havnedata og digitale verktøy som effektiviserer sjøfarten og havnedriften. Prosjektet er nå avsluttet. Det ble markert i Skur 38 hos Oslo Havn onsdag.   

SAMARBEID: Ni norske havner, Kartverket og Grieg Connect har samarbeidet om digitaliseringsprosjektet Norsk digital infrastruktur. Kystverket har bidratt med finansiering. Avslutningen av prosjektet ble nylig markert på Skur 38 hos Oslo Havn. Fra venstre: Svenn Martin Tønnesen (direktør for transport, havn og farled, Kystverket), Tore Relling (Avdelingsleder, Kystverket), Endre Sundsdal (Digitaliseringsdirektør, Kartverket), Maléne Peterson (Norkart), Tore Breitveit (Oslo Havn), Lars Fredrik Gyland (Kartverket), Ingvar M. Mathisen (Oslo Havn), Hege Berg Thurmann (Oslo Havn), Bernt Christoffer Aaby (Norske Havner), Vidar Fagerheim (Grieg Connect), Knut Mostad (Kristiansund og Nordmøre Havn), Arnt-Einar Listheim (Norske Havner), Geirmund Eikje (Karmsund Havn)  

Digital tvilling 

Arbeidet med digitalisering av havnene er planlagt videreført i det enda mer ambisiøse prosjektforslaget “Digital tvilling i havn”.  

Digital tvilling er definert som en digital eller virtuell representasjon av en fysisk virkelighet. Gjort mulig gjennom data og simulatorer for sanntidsberegninger, optimalisering, overvåking, kontroll og forbedret beslutningsstøtte (SINTEF). 

Det planlagte prosjektet “Digital tvilling” skal gjennomføre kartlegging av havn og dybdekartlegging i sjø i de 100 største havneorganisasjonene i Norge. Prosjektet skal effektivisere skipstransporten i Norge gjennom integrasjon mellom SafeSeaNet, Den norske los og IT-systemer i havnene. Det skal også pilotere digital tvilling og autonome systemer i havnene for effektivisering av havnedrift og logistikkoperasjoner. Prosjektet har søkt Kystverket om midler. 

IT-systemer 

Portrett av Hege Berg Thurmann, seksjonssjef forvaltningsseksjonen, Oslo Havn KF.
 -Digitalisering av havnedata er en forutsetning for å utvikle verktøy som moderniserer og effektiviserer måten havner drives på, sier Hege Berg Thurmann, prosjekteier av “Norsk digital havneinfrastruktur” på vegne av Oslo Havn.

Hvor lang er en kai, hvor mye tåler en pullert eller et kaidekke, hvor er det strømtilkobling og hvor høy er en kaifront over sjøkartnull? Viktige data i forbindelse med skipsanløp og havneoperasjoner fantes tidligere gjerne på et Excel-ark hos utvalgte ingeniører i hver enkelt havn.  

Utvikling av IT systemer i havnene vil bidra til effektivisering av havneoperasjoner, mindre liggetid og mer effektiv logistikk i havna.    

- Digitalisering av havnedata er en forutsetning for å utvikle verktøy som moderniserer og effektiviserer måten havner drives på, sier Hege Berg Thurmann, prosjekteier av “Norsk digital havneinfrastruktur” på vegne av Oslo Havn. 

Konkurransekraft og miljø 

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen. 2019.
- Gode digitale verktøy, som bygges på de nye havnedataene, vil bidra til å effektivisere havnedriften og kutte utslipp, sier Ingvar M. Mathisen, havnedirektør i Oslo Havn og styreleder i Norske Havner. 

Åpne, offentlige havnedata gir grunnlag for innovasjon. 

Geografiske data i de ni havnene er målt inn etter en nasjonal standard. En digital datastruktur som grunnmur for operasjonelle verktøy og fremtidige autonome havneoperasjoner er etablert.  

Dataene ligger i database hos Kartverket (i SFKB), og er offentlig tilgjengelig via www.kystinfo.no og www.geonorge.no. Kystinfo er det Kystverket som forvalter. 

(SFKB= Sentral felles kartdatabase.) 

Havner, rederier, agenter, loser, SafeSeaNet, Forsvaret, kartleverandører og andre som jobber med skipsfart, kan allerede nå høste fruktene av arbeidet. 

- Digitalisering av havnedata styrker konkurransekraften på sjøfarten i Norge, og skaper verdier for rederier og andre logistikkoperatører. Gode digitale verktøy, som bygges på de nye havnedataene, vil bidra til å effektivisere havnedriften og kutte utslipp, sier Ingvar M. Mathisen, havnedirektør i Oslo Havn og styreleder i Norske Havner. 

Digitale verktøy 

Systemet er rullet ut i de ni havnene som har deltatt i prosjektet. Havnene har fått opplæring og veiledning i bruk av verktøyene. Havnedataene forvaltes i en nasjonal havnedatabase. Havnene må kvalitetssikre sine egne data og oppdatere dem i databasen. 

Et nytt kartvisningsverktøy kommuniserer direkte med nasjonal havnedatabase. Løsningen har en enkel og brukertilpasset funksjonalitet for administrativ ajourføring av datapunkter. 

- Hver enkelt havn kan oppdatere metadataene for deres kaier, som umiddelbart blir offentlig tilgjengelig. Slik holdes databasen oppdatert og relevant etter hvert som havnene utvikles og forandres, sier Berg Thurmann. 

Nye funksjoner 

Havnedataene kommer til nytte i forbindelse med anløp. De nye havnesystemene bedrer samhandlingen mellom partene i et fartøysanløp. 

Mange norske havner bruker havneadministrasjonsverktøyet Port (Grieg Connect) for å registrere og fakturere anløp. Nå utvides funksjonaliteten.  

Agenter og andre som er involvert i et anløp får muligheten til å registrere sine behov rett inn i Port – istedenfor at det sendes som en forespørsel på email til havnene.  

Prosjektet har utviklet en bestillingsportal, hvor for eksempel kapteinen om bord på skipet, kan gjøre bestillinger av vann, landstrøm eller avfallstømming.  

- Større åpenhet i havnesystemene og nye støttefunksjoner bidrar til effektiv planlegging. Det er utviklet kalender, oppgavetavle og dashbord, som gir en fullverdig oversikt over det som skjer i havna. En tredjepart kan se visningene så planene kan deles, sier Hege Berg Thurmann.  

Samarbeid 

Norsk digital havneinfrastruktur er et samarbeidsprosjekt mellom de ni havnene Oslo, Arendal, Kristiansand, Båtsfjord, Kristiansand, Bergen, Karmsund, Trondheim, Bodø, Kartverket og teknologileverandøren Grieg Connect.  Oslo Havn v/ Hege Berg Thurmann har vært prosjekteier. Berg-Thurmann er seksjonsleder for forvaltning i Oslo Havn. 1. april tiltrer hun som FDVU-direktør. Kartverket v/ Lars Fredrik Gyland og Maléne Peterson (Norkart) har stått for prosjektledelsen.  Budsjettet har vært på 32 millioner.  

www.digitalhavneinfrastruktur.no

PROSJEKTLEDER: Kartverket ved Lars Fredrik Gyland har stått for prosjektledelsen av Norsk digital havneinfrastruktur. .