Oslo Havn logo Oslo Kommune
18 millioner i støtte til digitalisering

18 millioner i støtte til digitalisering

Kystverket har gitt prosjektet «Norsk digital havneinfrastruktur, med Oslo Havn som prosjekteier, 18 millioner kroner i støtte.

PUBLISERT: 16.07.21

MÅLET ER KLART: Prosjektet "Norsk digital havneinfrastruktur" skal føre til kortere tid i havn og økt seilingstid for skipstrafikken. Foto: Espen Braata.

Tilskuddet skal brukes til investering i effektive og miljøvennlige havner.            

Prosjektet har som målsetting å etablere en digital infrastruktur i alle norske havner. Det skal utvikles digitale verktøy for bruk av havnedata.

Ni havner og Kartverket skal samarbeide om å etablere en helhetlig digital datastruktur for operasjonelle verktøy og fremtidige autonome havneoperasjoner.

Prosjektet «Norsk digital havneinfrastruktur» planlegger et samarbeid med Grieg Connect, som er leverandør av havnesystem til ca. 50 norske havner. Løsningen skal gjøres tilgjengelig for alle norske havner. 

Reduserte utslipp og utgifter

— Prosjektet vil bidra til å effektivisere kapasitetsutnyttelsen i norske havner. Vi vil oppnå en enklere og bedre kommunikasjon med fartøy som skal anløpe. De digitale verktøyene vil føre til raskere og mer effektiv innseiling og redusert liggetid ved kai. Norske havner har ambisiøse klimamål. Støtten fra Kystverket er viktig for at vi skal nå våre mål, sier Ingvar M. Mathisen, havnedirektør i Oslo Havn.

Den digital havnen   

— Havnene tar med dette prosjektet et stort steg inn i fremtidens skipstrafikk. Sammen med Kartverket bygger vi havnenes nye digitale kartløsning. Dette vil forenkle alle operasjoner knyttet til anløp fra fartøy, og til enhver tid gi oversikt over alle aktiviteter og ressurser i havnen, sier Erik Aadland, leder for salg og marked i Grieg Connect.  

Målet er klart: Kortere tid i havn og økt seilingstid for skipstrafikken.   

— Prosjektet bygger, sammen med oss i Grieg Connect, den digitale kaien som autonome fartøy og lasteoperasjoner vil snakke med i en nær fremtid. Dette blir grunnmuren i havnenes fremtidige digitale tvilling. Havnevaktene og fartøyene får nye verktøy for planlegging og kommunikasjon med fartøy og besøkende, forteller Erik Aadland.

Epost erstattes med digital kai- og tjenestebestilling. Havnesikring og adgang vil skje gjennom mobil app og elektronisk besøkslogg. Nasjonale standarder for havnedata etableres for alle havner.  

Ikke-sensitive havnedata blir åpne i Kartverkets base, og inngå som grunnlag for nye nasjonale tjenester for all skipstrafikk.   

— Økt effektivitet for fartøyene og reduserte utslipp blir de virkelig store gevinstene her. Norge som skipsfartsnasjon forsterker sin ledende posisjon innenfor maritim teknologi, sier Aadland entusiastisk til Oslo Havn.   

Store besparelser

Det er en målsetting at den digitale infrastrukturen skal føre til 20% redusert liggetid for laste- og tankskip i løpet av en 10-årsperiode, og 18% redusert ventetid for store kjøretøy.

For havnene som står bak søknaden er det fremlagt et estimat på kostnadsbesparelser for fartøy og lastebiler som besøker havnene på 86 mill. kroner første fulle driftsår (2022), og 6,8 mrd kroner over 10 år.

Reduserte utslipp er beregnet til 1.234.158 tonn CO2 ekvivalenter over 10 år.

Egenfinansiering

Totalkostnaden for prosjektet er 32,5 millioner kroner. De involverte havnene og Grieg Connect skal selv finansiere 14,5 millioner.

De ni havnene er Arendal, Oslo, Kristiansund, Båtsfjord, Kristiansand, Bergen, Karmsund, Trondheim og Bodø, i tillegg til Kartverket.