Oslo Havn logo Oslo Kommune
Planforslag for Ormsundkaia på høring

Planforslag for Ormsundkaia på høring

Planforslaget om framtidig bruk av Ormsundkaia er på høring med frist 13. september.

PUBLISERT: 28.06.21

Ormsundkaia

Ormsundkaia skal fortsatt brukes til havn og det foreslåes å tilrettelegge for havnelagerbebyggelse. Foto H.K Riise

Plan- og bygningsetatens forslag viderefører havneformålet, men "regulerer området til kai, havnelager, servicefunksjoner og havneområde i sjø. Planforslaget sikrer at ingen former for industriell virksomhet, verken permanent eller midlertidig, tillates." Det foreslåes å begrense når på døgnet det kan foregå havnevirksomhet og at det legges til rette for at det bygges et havnelager som vil redusere ulemper med støv, lukt og lysforurensning for naboene. Havnelageret skal få gode arkitektoniske kvaliteter.
 
 

Havnedrift i balanse med nabolag

 
- Vårt utgangspunkt er fortsatt havnedrift. Men vi er opptatt av å se bruken av Ormsundkaia i balanse mot nabolagets ønsker og behov. Vi søker å holde oss godt innenfor støyreglene, og vi vil etablere landstrømanlegg som fjerner behovet for bruk av hjelpemotorer på skipene, sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo Havn til Plan Oslo. Et påbud om å unngå arbeid på natten er nok også akseptabelt for Oslo Havn. Dette praktiseres langt på vei allerede på Ormsund og Filipstad. Skip til kai kan legge til kai nattestid (en lovregulert rettighet), men lossing etc vil ikke være tillatt. 

Oslo som havneby

Bystyret har fastslått at Oslo skal være en havneby, og Sydhavna – sør-øst i Oslo, der Kongshavn, Sjursøya, Kneppeskjær, Bekkelags- og Ormsundkaia inngår – er en viktig bestanddel.
 
Den moderne industrihavna Sydhavna er Norges viktigste logistikknutepunkt. Her legger Oslo Havn til rette for at gods kan komme sjøveien til hovedstaden. Oslo har Norges største containerterminal på Sjursøya og i sydhavna finnes flere andre virksomheter driver import av blant annet biler, salt, korn, kraftfor, betong og sement. Som en del av sirkulasjonsøkonomien finnes gjenvinning av skrapjern og planer for fremtidig mellomlagring av CO2.
 
Fra Sydhavna kan varer distribueres til halve landets befolkning på under tre timer. Sydhavna har derfor stor lokal, regional og nasjonal betydning innen logistikk.
 

De siste 20 år er Oslos havn redusert med nesten 50 prosent. Effektivisering har gjort dette mulig. Fremtidig utvikling av Sydhavna er nødvendig for at varer kan komme sjøveien, og dermed redusere tungtransporten inn til Oslo. Her skal det bygges for milliarder av kroner slik at blant annet store deler av Norges befolkning blir forsynt med forbruksvarer.

Sjøtransporten er mer miljøvennlig enn alle andre transportformer. Å flytte gods fra vei til sjø er viktig for å redusere klimautslippene. Befolkningen i Oslo og Østlandsområdet vokser og behovet for varer øker. Sydhavna har derfor en viktig funksjon for miljøet, trafikksikkerheten og transportsystemet.