Utslipp til vann og grunn

Utslipp til vann og grunn

Mål: Oslo Havn KF skal bidra til å hindre forurensning av vann og grunn i Oslo havn, og bidra til bedre vannkvalitet langs kaiene.

Byen forurenser
Landareal i Oslo havn har vært brukt til havn- og industriaktiviteter svært lenge, og det er fortsatt forurensning både i grunnen og på sjøbunnen. Ren Oslofjordprosjektet var et stort miljøprosjekt som har gjort sjøbunnen renere og rikere på antall arter.

450.000 m3 forurensede masser ble fjernet fra de indre havneområdene, lagt på 60 meters dyp utenfor Malmøykalven og tildekket med sand. Områder i indre by, Pipervika og Bjørvika, ble også tildekket med rene masser for å oppnå enda bedre miljøeffekt. Prosjektet var en suksess, og havneområdene gikk fra tilstandsklasser III-V (moderat til svært forurensede masser) ned til klasser I-II (rene til lett forurensede masser). Alle rapporter fra Ren Oslofjord prosjektet finnes på www.renoslofjord.no.

Kunstige rev ble satt ut under Tjuvholmen og i Bjørvika. Både her og på deponiet viser undersøkelser et rikere dyreliv enn før. Oslo Havn KF (HAV) hadde dykkere nede for å dokumentere tilstanden på de kunstige revene under Tjuvholmen og i Bjørvika ved operaen i desember 2013. Denne rapporten viser funnene og status observert.

Sjøbunnen er renere enn på 100 år 
Sjøbunnen i Pipervika og Bjørvika er renere enn på 100 år selv om byen forurenser. Mye forurensening er fjernet og tildekkingen fungerer. Livet på sjøbunnen er sakte men sikkert på vei tilbake. Ved Rådhusbryggene der fergene kommer og går hele dagen er det vanskelig for bunndyr å etablere seg. Tildekkingssanden helt innerst ved Rådhusbrygge 4, der vi har samlet all lokal fergetrafikk, er nesten helt borte. Dette er ikke overraskende, vi er mer overrasket over at tildekkingssanden ligger så godt i ro mange andre steder, sier miljøsjef i HAV Heidi Neilson.  

Det tynne laget med forurensning som ligger oppå den rene sjøbunnen, er typisk foruensning fra tette flater i byen, og stammer først og fremst fra veinettet. Overvåking av sjøbunnen er utarbeidet i samråd med Miljødirektoratet. NGI har utført oppdraget sammen med DNV-GL som utførte bunndyrundersøkelsene. Rapporten viser status for bunndyr og hvor vi ser at byen fortsatt forurenser.

Ønsker du en rask innføring i hva rapporten viser se gjerne presentasjon om bunndyr og forurensingen fra byen.
Faktaark om sjøbunn oppryddingen - Ren Oslofjordprosjektet

Videre overvåking gjøres i tråd med vannforskriftarbeidet og i samråd med Vannområdet Oslo og Fagrådet.

Overvåking viser at dypvannsdeponiet er stabilt
2017 Miljøovervåking dypvannsdeponiet, kjemi og bunndyr 2016 og 2017
2015 Miljøovervåking av bunndyr og forurensning fra byen i Pipervika og Bjørvika
2013 Miljøovervåking i Pipervika og Bjørvika
2014 Oppvirvling fra skip - turbiditetstester ved Kneppeskjær i Sydhavna

Miljødirektoratet har bidratt til overvåkingen.

Rapporter om sjøbunnoppryddingen

Blågrønn strategi viser veien framover
HAVs blågrønn strategi viser hvordan vi ser sammenhengen mellom forurensning fra tette flater, grøntområder og vannkvalitet i vannforekomsten "Oslo by og havn". Blågrønn strategi bruker vi for å bidra til en enda mer miljøeffektiv og helhetlig forvaltning i Oslo havn.

Fokuset framover er å bidra til at ny forurensing ikke forringer den gode miljøeffekten fra Ren Oslofjordprosjektet. I henhold til Vannforskriften, skal alle vannforekomster i Norge (både grunnvann, ferskvann og saltvann) oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. HAV er med i arbeidsgruppen som jobber med dette i Vannområde Oslo. Det omfatter hele Bekkelagsvassdraget inkludert deler av fjorden.

Utslipp til vann og grunn