Utslipp til luft

Utslipp til luft

Mål: Oslo Havn KF er en pådriver og tilrettelegger for at sjøtransport og havnedrift skal ta i bruk nullutslippsløsninger som også resulterer i mindre lokal luftforurensning fra havn og skip.

Dårlig luft langs veien - sjøveien er miljøveien
Oslo har for høy konsentrasjon av NO2, og opphoping av nitrogendioksid kan være helsefarlig noen steder i Oslo. Vedfyring og veitrafikk er den største kilden til svevestøv i byen. Veitrafikken står for 82% av NOx utslippene og bare 9% er fra Oslo havn. Cruisetrafikken på sommeren gjør at utslippet øker, mens det er vinteren Oslo opplever dårligst luftkvalitet. I 2014 kartla Oslo Havn KF (HAV) totale luftutslipp fra hele havna, med bakgrunn i skipsanløpene fra året før. Våre data er inkludert i Tiltaksutredningen og sett i sammenheng med utslipp i kommunene Oslo og Bærum.

HAV faser ut egne fossile kjøretøy og investerer i elkjøretøy både på land og sjø. I 2016 og 2017 ble det kjøpt inn ytterligere 5 elektriske kjøretøy. Det er foreløpig ikke driftssikre nok løsninger for anleggsmaskiner med nullutslipp, men teknisk avdeling følger med på utviklingen og planlegger for framtidens løsninger. Arbeidet med å bygge HAVs nye arbeidsbåt på nullutslippsteknologi ble igangsatt i 2017.

Se også:
Faktaark luftutslipp
Handlingsplan for nullutslippshavn
Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Oslo