Sjøtransport og havn bidrar med 9 % til byens NOx utslipp

Sjøtransport og havn bidrar med 9 % til byens NOx utslipp

Mål: Med mer transport på sjø kan redusere luftutslipp fra veitransport. Oslo Havn KF jobber for et renere hav, friskere luft og en grønnere by.

Dårlig luft langs veiene - sjøveien er miljøveien

Oslo har for høy konsentrasjon av NO2, og opphoping av nitrogendioksid kan være helsefarlig noen steder i Oslo. Vedfyring og veitrafikk er den største kilden til svevestøv i byen. Veitrafikken står for 82% av NOx utslippene. Bare 9% er fra Oslo havn. Cruisetrafikken på sommeren gjør at utslippet øker, mens det er vinteren Oslo opplever dårligst luftkvalitet.
I 2014 kartla Oslo Havn KF totale luftutslipp fra hele havna, med bakgrunn i skipsanløpene fra året før. Våre data er inkludert i Tiltaksutredningen og sett i sammenheng med utslipp i kommunene Oslo og Bærum.

Se Faktaark luftutslipp