Støymåling av havneaktiviteten

Støymåling av havneaktiviteten

Siden 2009 har vi hatt automatisk støymåling av havneaktiviteten på containerterminalen på Ormsund. Nå er det også plassert en støymåler på Ormøya som måler havneaktiviteten fra både Sjursøya og Ormsund. Resultatene fra støymålingene finner du her.

De to målestasjonene er plassert i støyutsatte posisjoner i Bekkelagsskråningen og på Ormøya.  De måler samlet utendørs støy fra alle støykilder i området.  Dette betyr at all fjern og nær støy blir målt, også impulsstøy fra havneområdet. 

Plasseringen av måleren i Bekkelagsskråningen er slik at støy fra Mosseveien og jernbanen er relativt godt skjermet, mens havnestøyen er helt uskjermet.  Det vil likevel være slik at den jevne havnestøyen ikke vil være dominerende i forhold til de andre støykildene. 

Måleren på Ormøya er plassert i stille boligstrøk langt unna viktige samferdselsårer, men utsatt i forhold til Ormsund- og Sjursøyaterminalen.  Lokal biltrafikk, naboaktivitet og naturlyder kan likevel gi viktige bidrag.  Lyd fra hage-, fritidsaktivitet og fugler vil øke i nivå om våren og sommeren.

For å få et svar på hvor mye støy det er fra havna, må måleresultatene analyseres og vurderes mot aktivitetsrapporter fra havna. Det utarbeides egne rapporter der rådataene presenteres,  analyseres og sammenlignes med beregninger og støygrenser.

Målestasjon for støy i Bekkelagsskråningen og Ormøya.
Målingene og presentasjon av støyresultatene utføres av selskapet Sweco.

Se måleresultater fra Bekkelagssskråningen målestasjon

Se måleresultater fra Ormøya målestasjon

Lydbegreper
Ekvivalent støynivå: Gjennomsnittlig støynivå målt innenfor en angitt periode

Laveste målte støynivå: Bakgrunnsstøy i området. I 95% av tiden er det mer støy enn dette.

Maksimalt støynivå: Høyeste støynivå målt innenfor en angitt periode. Dette er en momentan støyverdi som kan skrive seg
fra mange hendelser i området ved måleren eller lengre unna. Rapportene angir støyhendelser med tidspunkt.