Støy

Støy

Mål: Mer effektiv havnedrift og vekst i sjøtransporten skal være forenelig med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om støy. Oslo Havn KF skal arbeide aktivt for å begrense støybelastningen fra havna i samarbeid med aktørene som opererer i Oslo havn, naboer og egne ansatte.

Støy fra havn og sjøtransport
Oslo Havn KF (HAV) skal i 2030 ha økt godsmengden med 50 % og passasjertrafikken med 40 %. HAV har faste rutiner på viktige områder som kan forebygge støy. Containerne er samlet på Sjursøya, og på Ormsund blir det ny havnevirksomhet. Containerterminalen på Sjursøya er et av de viktigste støytiltakene i HAV. Det er også viktig med støybevisste aktører i havna. Aktiviteten på Grønlia og Lohavn holdes under støygrensene.

HAV mottar en del henvendelser om støy. Vi har i den forbindelse utarbeidet et faktaark om støy og hvilke regler vi jobber etter. Utfordringen er at det er mange aktører som kollektivt må ta ansvar for den totale summen av støy fra Oslo havn. Støy er et stort fagområde og tilbakmeldinger fra våre naboer er viktig for å vite hvordan vi påvirker omgivelsene våre. Den tilbakemeldingen og dialogen vi har med naboer kan aldri erstattes av støymålere. Det er en åpen dialog med naboene, og klager følges opp.

Send din klage via vårt støyskjema, slik at vi kan behandle den i vårt dokumentstyringssystem og sikre god oppfølging av din klage, samtidig som vår støyrådgiver får et automatisk varsel. 

For mer informasjon:
Swecos årsrapport 2017 Støy i Oslo havn
Swecos årsrapport 2016 Støy i Oslo havn
Swecos årsrapport 2015 Støy i Oslo havn
Swecos årsrapport 2014 Støy i Oslo havn
Støystrategien (PDF).
Støysonekart etter T-1442 (PDF)
Swecos årsrapport 2013 Støy i Oslo havn

Se resultater av støymålere:
Se støymålinger fra Bekkelaget
Se støymålinger fra Ormøya

Støyrapport for 2012

Støyrapport for 2012

Rapporten viser resultater fra støymålinger ved målestasjoner for Ormsund- og Sjursøyaterminalen i 2012.

Handlingsplan mot støy

Handlingsplan mot støy

Oslo Havn har laget en handlingsplan mot støy fra havnevirksomheten.

Vil redusere støy fra havnedriften

Vil redusere støy fra havnedriften

Oslo Havn KF har over flere år iverksatt ulike støytiltak. Arbeidet med støyreduksjon tar utgangspunkt i nasjonalt og lokalt regelverk, samt den internasjonale standarden ISO 14001.

Støymåling av havneaktiviteten

Støymåling av havneaktiviteten

Siden 2009 har vi hatt automatisk støymåling av havneaktiviteten på containerterminalen på Ormsund. Nå er det også plassert en støymåler på Ormøya som måler havneaktiviteten fra både Sjursøya og Ormsund. Resultatene fra støymålingene finner du her.

Vil ha handlingsplan mot støy

Vil ha handlingsplan mot støy

Innbyggerinitiativet "Nei til døgndrevet containerhavn i boligstrøk" fikk ikke gjennomslag for kravet om å stenge havna på natten.