Nytt liv i fjorden

Nytt liv i fjorden

Prosjekt Ren Oslofjord har gjort at fjorden er renere enn på 100 år. Det vet både hummer, sjøstjerner og strandkrabber å sette pris på. Nå vokser plante- og dyrelivet fram i sjøen både utenfor operaen og Rådhuset.

Oslo Havn KF startet arbeidet med å fjerne forurenset sjøbunn i Oslofjorden i 2006. Hundre års industriavfall er bokstavelig talt gravd bort. Områder på størrelse med 35 fotballbaner er dekket til med ren sand. I juni 2010 ble det satt ut kunstige rev rett utenfor operaen i Bjørvika for å tiltrekke seg nytt liv. Da avslutningen av Prosjekt Ren Oslofjord ble markert i april 2011, ble revene filmet med undervannskamera.

Hummer ved operaen
- Vi hadde aldri trodd det skulle gå så fort å få liv i de kunstige revene, sier Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havn KF.

Forsker Christie Hartvig fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har fulgt det nye livet under vann helt siden de kunstige revene ble satt ut. Allerede i fjor etablerte det seg rødalger, sekkdyr, sjøstjerner og strandkrabber (NIVA-rapport 6167-2011). Utenfor operaen var det et rikt liv med tang. Han ser ikke bort fra at også hummeren vil trives utenfor operataket.

- Vi forventer at et rikere liv vil etablere seg framover. Utenfor Tjuvholmen lever det hummer. Jeg ser ikke bort fra at vi kan få det også utenfor operaen. Da håper jeg at folk lar den være i fred, for hummeren legger til rette for mye annet liv, sier Christie.

Godt miljøresultat
Prosjekt Ren Oslofjord har fjernet 95 - 99 % av den forurensede sjøbunnen i Pipervika og Bjørvika. 44 000 containere med forurenset sjøbunn er fjernet. 2 tonn kvikksølv, 8,5 tonn PaH (tjærestoffer) og 40 kg PCB er borte.De forurensede massene er lagt i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Deponiet er dekket til med sand.

- Vi er veldig fornøyde med opprydningen Oslo Havn har gjort. Det er den første og største opprydningen av forurensede sedimenter som er gjort her i landet. Det har gitt et veldig bra miljøresultat, sier direktør Ellen Hambro i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Store mengder miljøgifter er bokstavelig talt gravd bort. I tillegg er områder tilsvarende 35 fotballbaner dekket til med ren sand for å få miljøgiftene ut av kretsløpet.

- Når de forurensede sedimentene ble virvlet opp, ble de spist av små dyr som igjen ble spist av fisk. Slik endte miljøgiftene opp i den fisken vi spiser også. Men med dette prosjektet er denne forurensningen tatt ut av kretsløpet, forklarer Ellen Hambro.

 Nytt liv i fjorden

Felles glede for en renere Oslofjord. Teknisk direktør i Oslo Havn, Per Halvorsen, Klif direktør Ellen Hambro, havnestyreleder Bernt Stilluf Karlsen, tidligere prosjektleder Ren Oslofjord, Torild Jørgensen, havnedirektør Anne Sigrid Hamran og Ingvild Martinsen fra Klif.


Lærdom fra prosjektet
Erfaringene fra Prosjekt Ren Oslofjord er tatt med når Klif har laget sine retningslinjer for opprydning av forurenset sjøbunn. 16 andre områder rundt om i landet står nå for tur.

- Oslo Havn har påtatt seg et stort ansvar og har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats i dette prosjektet. Da er det ekstra moro at det er blitt et så godt resultat, sier Hambro.

Prosjekt Ren Oslofjord har vært Oslo kommunes opprydningsprosjekt av gamle miljøsynder på sjøbunnen. Det er Oslo Havn som har gjennomført prosjektet på vegne av kommunen.

- Vi er godt fornøyd med at sjøbunnen i Oslos havnebasseng nå er blitt ren. Dette blir jo også rett utenfor "stuedøren" til byens nye byutviklingsområder som vil fylles med boliger, parker og strender, sier miljø- og samferdselsbyråd Jøran Kallmyr.

Et pionerprosjekt
Styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen, fulgte godt med da forskeren kunne vise fram de kunstige revene på skjermen.

- Ren Oslofjord" har vært et pionerprosjekt når det gjelder havneopprydding i Norge. Alle rapporter viser at prosjektet er gjennomført etter "best practice". I framtiden tror jeg folk vil se tilbake på prosjektet og tenke at det ble gjennomført på en god måte. Oslos befolkning kan glede seg over et rent havnebasseng og Oslo Havn kan glede seg over å ha gjennomført en krevende oppgave til beste for miljøet, sier Karlsen.

Prosjekt Ren Oslofjord har vært omstridt. Alle har vært enige om å rydde sjøbunnen, men deponeringsløsningen har det vært ulike meninger om.

Oslo Havn KF ble anklaget for falsk forklaring, for overtredelse av forurensningsloven og for ikke å ha gjennomført prosjektet på en tilfredsstillende måte. Oslo Havn er blankt frifunnet på alle punkter av tingretten, lagmannsretten og til slutt Høyesterett.

Vellykket miljøprosjekt
Indre Oslofjord har ikke vært renere på 100 år. I flere havneområder har vi gravd oss 100 år nedover i tid og fjernet forurenset sjøbunn. Hundre års industriavfall er bokstavelig gravd bort. Derfor kan vi si at sjøbunnen, og fjorden, er renere enn på 100 år.

I Bjørvika og Pipervika har opprydningsprosjektet bidratt til at 90-95 prosent av forurensningen er fjernet. Med sandtildekking i Bjørvika, Pipervika og i Lohavn i et område tilsvarende 35 fotballbaner har vi oppnådd ytterligere miljøforbedring. I Pipervika har vi oppnådd tilstandsklasse I. I Bjørvika er vi i ferd med å oppfylle Klifs krav til tilstandsklasse 2.

Alle faglige rapporter konkluderer med at miljøprosjektet "Ren Oslofjord" har vært vellykket, og er innenfor det miljøbudsjettet som ble lagt til grunn for den tillatelsen som ble gitt.

Tildekkingen av deponiet har også gjort dette området betydelige renere enn før. Dypvannsdeponiet forsegles med ren sand. Deponiet vil etterkontrolleres og overvåkes i fremtiden. I sommer vil Oslo Havn KF ta en siste sjekk for å sikre at tildekkingslaget er 40 cm, slik som Klifs (Klima- og forurensningsdirektoratets) har satt krav om.

Et omfattende kontroll- og overvåkningsprogram skal sikre at de deponerte massene også i fremtiden ligger der de skal.

Se prosjektets hjemmeside for mer info.