Klimautslipp

Klimautslipp

Mål: Med mer transport sjøveien skal vi kutte det totale klimagassutslippet. Oslo Havn KF skal gjennom sitt klimaarbeid være en pådriver for at Oslo havn bidrar til nullutslippsvisjonen i Oslo.

Sjøveien er miljøveien!
Mer transport fra vei til sjø er Oslo Havn KFs (HAVs) viktigste bidrag til klimaarbeidet for å redusere klimautslipp fra havnedriften. Et vanlig containerskip som seiler inn Oslofjorden erstatter ca. 400 semitrailere på hovedveiene mot Oslo (se figur nederst). Hvis disse trailerne kjørte i kø, ville køen være omtrent 10 km lang.

Tiltak som elektrifisering av bilparken og havneutstyret bidrar til reduserte klimautslipp, men de store kuttene skjer med mer miljøeffektiv containterdrift, samt flere miljøeffektive skip og drivstoff. Kravene til svoveldirektivet krever at skip må benytte mer miljøvennlig drivstoff, eller bruke skrubbere fra og med januar 2015.

Handlingsplan for nullutslippshavn

Zero emission action plan in the Port of Oslo (in English)

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Oslo

Innsatsområder i vårt klimaarbeid er:
1) Arbeide for å få mer transport fra vei til sjø
2) Være en pådriver og samordne klimaarbeidet i Oslo havn
3) Redusere klimautslipp fra egen virksomhet

Mer om dette i Oslo Havn KFs klimastrategi 2016-2030
Fakta vi har lagt til grunn for klimastrategien ønsker vi å oppdatere løpende siden det skjer mye på dette området.
For mer informasjon ta kontakt med heidi.neilson@oslohavn.no.

Landstrøm
Landstrøm er et populært tiltak i Oslo havn. Strømforsyning til skip som ligger til kai har vært i bruk i Oslo havn siden 2011 (Color Line). Bruk av landstrøm reduserer lokal luftforurensing, klimautslipp og noe støy. Landstrøm krever store investeringer både for havna og rederiene, og det kutter luftutslipp kun dersom vi har brukere som benytter seg av landstrøm. HAV er en pådriver for å bygge ut framtidens nullutslippsløsninger for skip, terminalutstyr, og transport inn og ut av havna.

Faktaark landstrøm om ferger og cruiseskip
Landstrømpolicy i Oslo Havn KF

Utviklingsarbeid utført i Oslo Havn om strøm til skip
Forprosjekt "Lavutslippsløsninger på Vippetangen" (HAV og Sweco 2017)
ReChargeprosjektet om valg av landstrøm som gir mest miljøeffekt og mulig lading for framtidig skip (DNV-GL, ABB, Cavortech og Oslo Havn).
Film om Rechargepresjektet - om gods- og cruiseskip
Film om Rechargeprosjektet - kort viser kun cruise
Kvalitetssikring av landstrøm på Vippetangen (Norconsult 2014)
Utredning om landstrøm på Vippetangen for ferger og cruiseskip (Andersen og Askjem 2013)

Klimautslipp