Miljøpolicy til Oslo Havn KF

Miljøpolicy til Oslo Havn KF

Oslo Havn KF (HAV) går selv foran og er en pådriver i miljøarbeidet.
HAVs miljøarbeid er kunnskap- og faktabasert.
HAV vektlegger resultatorienterte løsninger med høy miljøeffekt.
HAVs miljøtiltak skal være markedsbaserte, fremtidsrettede og teknologidrevne.

Oslo Havn KF (HAV) og alle som jobber i Oslo havn påvirker ytre miljø. HAV er miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden. Dette bidrar til kontinuerlig forbedring, slik at vi sikrer en effektiv og veldreven havn. Arbeidet med miljø er godt forankret i foretakets formål.

§3 Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Havneplanmålene vi skal oppnå innen 2030:

Mål 1: Mer transport på sjø.
Mål 2: Effektiv og veldrevet havn
Mål 3: 50 % mer gods
Mål 4: 40 % mer passasjerer
Mål 5: Miljøvennlig havn og sjøtransport
Mål 6: Bidra til Oslo som attraktiv by

Miljøpolicyen til HAV består av miljøvisjonen, miljømål for 2030 og strategier med delmål. Miljøpåvirkningene for HAV er identifisert etter en overordnet risikovurdering av ytre miljø. Vi har gruppert miljøpåvirkningene slik; klimautslipp, utslipp til luft, utslipp til vann og grunn, støy, energi, avfall og avløpsvann, og naturmangfold. 

Miljørisikovurdering for Oslo havn
Internkontrollforskriften forventer at alle virksomheter skal gjennomføre en risikovurdering for å belyse arbeidsmiljø, ytre miljø, helse og sikkerhet. HAV gjorde selv denne øvelsen 08.12.2018. Presentasjonen viser hvordan HAV gjennomførte miljøriskovurderingen i 2017.

Malene under er utarbeidet av Arbeidstilsynet. Disse brukte HAV i 2017 og anbefaler andre om å gjøre det samme.
Mal for kartlegging og risikovurdering
Mal for risikodiagram med fargeskala
Mal for handlingsplan

HAVs miljørisikovurdering er gjennomgått og fulgt opp i dialog med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  

Strategier og rapporter knyttet til miljøpolicy i Oslo Havn: 
HAVs Miljøpolicy og strategier for 2018-2022
HAVs miljøstatusrapport 2018

Miljøstatusrapport for Oslo Havn 2017
Miljøstatusrapport for Oslo Havn 2016
Miljøstatusrapport for Oslo Havn 2015
Miljøstatusrapport for Oslo Havn 2014
Miljøstatusrapport for Oslo Havn 2013
Miljøstatusrapport for Oslo Havn 2012
Klimastrategi (HAV 2017)
Blågrønn strategi (HAV 2014)
Støystrategi (HAV 2013) 
Maritim Kulturminneplan og estetisk veileder