Oslo Havn logo Oslo Kommune
Fjordbyen

Fjordbyen

Oslo Havn har en sentral rolle i utviklingen av fjordbyen. Det er et viktig strategisk mål å bidra til å gjøre Oslo til en attraktiv by.

Oslo Havn har fra gammelt av eid og forvaltet de sjønære arealene i byen, med unntak av Aker Brygge. I år 2000 vedtok Oslo bystyre fjordbyvedtaket. Vedtaket innebærer at deler av havneområdene skal byutvikles og godshavna konsentreres i Sydhavna. Byutviklingen gjør sjøfronten tilgjengelig for publikum. I byhavna utvikles nye bydeler med havnepromenade, boliger, rekreasjonsområder og kontorbygg. Samtidig viser fremtidens prognoser at godsmengden, næringsvirksomheten og passasjertallet øker. Oslo har behov for en effektiv og veldrevet havn.

Sydhavna er Norges viktigste nasjonale logistikksentrum og må utvikles og effektiviseres for å møte fremtidens behov. Derfor skal Oslo Havns salg og utvikling av eiendommer til byutvikling bidra til finansiering og videreutvikling av Sydhavna. Siden arealene til havnevirksomheten er halvert som følge av fjordbyvedtaket, trengs det store investeringer i Sydhavna for å gjøre den 600 dekar store havna mer arealeffektiv. I årene fremover kan det bli behov for å investere om lag 10 milliarder kroner i utviklingen av Sydhavna. Oslo Havn er derfor avhengig av god avkastning på eiendomsutvikling for å kunne investere i fremtidens havn.

Samtidig er det fortsatt behov for kaier i byhavna. Oslo som havneby og fjordby må fungere godt sammen for å møte fremtidens behov. Hovedstaden trenger kaier til mange ulike typer skip som passasjerskip, marineskip, skoleskip og charterbåter. De store antall byggeprosjekter i Oslo krever riggområder ved kai og muligheten til å frakte varer og byggematerialer sjøveien.

Oslo Havns visjon er å være verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn. Havna skal være trygg og sikker, arealeffektiv og ha veldreven økonomi. Fremtidens havn skal ha en estetisk utforming. Ambisjonen er at havneaktiviteten til sjøs og på land skal bli utslippsfri i fremtiden. Det innebærer utvikling og bruk av ny teknologi, nybygging og omstilling i havna.