Nye priser og forretningsvilkår 2021

Oslo Havn justerer prisene og innfører et miljø- og klimatillegg for å finansiere investering i nullutslippsløsninger.

Publisert: 01.09.2021

container
Foto: Klaus Sandvik

Med bakgrunn i havnekundenes utfordringer med Covid- 19 justeres kai- og passasjervederlag kun med konsumprisindeksen (KPI) på 1,7 %.  

Oslo Havn har over lengre tid holdt lave priser for å bidra til å overføre gods fra vei til sjø. Målet er fortsatt å styrke sjøtransportens konkurranseevne.  Kai-, passasjer- og varevederlag, samt utleiepriser av havnebygg og arealer er på et lavere nivå enn andre norske havner og markedet forøvrig.  

-        Havnas rammebetingelser endres. Inntektene må økes og kostnadene reduseres. Det er nødvendig for å møte fremtidens økonomiske krav, hvor bl.a. Oslo kommune har forventninger til å ta utbytte fra Oslo Havn samtidig som det er kostbart å bygge ut fremtidens havn med miljøvennlige løsninger, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.      

Harmonisering av varevederlag

Varevederlagene justeres for å etablere en prisstruktur som tilpasses nivået til sammenliknbare havner. Segmentene som får de største endringer er bilimport, veisalt, sement, samt tilslag til asfalt- og betongproduksjon. De har ikke vært særlig berørt av Covid-19, og Oslo Havns vareavgifter vil fortsatt være lave sammenlignet med øvrige havner i Oslofjorden.   

Fjerner Europalastrabatt fra 1. juli 2021 

Rabatt i varevederlag for container og stykkgods med europeisk opprinnelse eller destinasjon vedtatt av Oslo havnestyre i januar 2018, avvikles fra 1. juli 2021.

  -        Vi har sett en markant vekst i «Short Sea» volumene siden rabatten ble innført. Veksten har kommet som en følge av strukturelle endringer, økt konkurransekraft for sjøtransport, og vår felles innsats med Yilport for å tilpasse tilbudet til markedet. Vi velger derfor å avvikle rabattordningen som har gitt drahjelp til en meget positiv godsutvikling, sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør.      

Miljø- og klimatillegg skal finansiere nullutslippsløsninger

Oslo Havn og kunder av havnen er godt i gang med tiltak for å redusere utslipp fra havnevirksomheten. Oslo Havns handlingsplan for å bli en «nullutslippshavn på sikt» krever betydelige investeringer i nullutslippsløsninger.  

Landstrømanlegg for skip er det enkelttiltaket som bidrar mest til utslippsreduksjoner. Det innføres et nytt miljø- og klimatillegg på 0,10 kroner pr. bruttotonn for alle skip som besøker Oslo Havns kaier for å finansiere utbygging av landstrøm.